افق روشن
www.ofros.com

گفتارهایی بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

یاسمین میظر، عمر مینایی، روبن مارکاریان و بهروز فراهانی

تلویزیون جنبش                                                                                                                  سه شنبه ۱٨ اردیبهشت ۱۴۰٣ - ٧ مه ۲۰۲۴


موقعیت طبقه کارگر در فرانسه | بهروز فراهانی


***********

موقعیت طبقه کارگر در آلمان | روبن مارکاریان


***********

موقعیت طبقه کارگر در ترکیه | عمر مینایی


***********

موقعیت طبقه کارگر در بریتانیا | یاسمین میظر