: جمعی از كارگران ايران خودرو

کارگران قراردادی در ایران خودرو رسمی می شوند


بیست هفتم خرداد ماه هشتاد و پنج


دوستان وهمكاران گرامی

برای رسيدن به زندگی بهتر بايد تلاش كرد و برای آن بايد مبارزه كرد امروز بعضی از خواسته های صنفی ما كه برای بدست آوردن آن تلاش و مبارزه می كنيم شايد در اكثر كشورهای پيشرفته چيزی پيش پا افتاده باشد.مثل ايجاد تشكلهای آزاد كارگری و حق اعتصاب و استخدام رسمی كه يك اصل پذيرفته شده در اين كشورهای پيشرفته و آزاد است ولی در كشور ما برای همه اينها بايد مبارزه كردبايد تلاش كرد تا به آن رسيد و ما در شرايط كنونی راهی جز اين نداريم در حاليكه امروز بسياری از دوستانمان به خاطر همين مبارزات از كار بيكار شده اند ولی امروز ما توانسته ايم در سايه همين مبارزات به بعضی از خواسته های خود نزديك شويم يكی از خواست اصلی ما كارگران امنيت شغلی است و آن زمانی تحقق پيدا می كند كه قرار دادهای موقت لغو وبه عمر شركتهای پيمانكاری خاتمه داده شود.

هفته گذشته سرانجام مديريت در اثر مبارزات ما كارگران موافقت كرد تمام كارگران موقت كه قبل از سال 78 وارد شركت شده اند به استخدام شركت در بيايند ما اين موفقيت را به همه همكاران و به خصوص به همكاران تازه استخدامی تبريك می گوئيم وهمچنان خواهان لغو تمام قراردادهای موقت واستخدام دائمی تمام كارگران ديگر هستيم.

خبر ديگر در هفته گذشته اين بود كه كارگران بعضی از شركت های پيمانكاری از حالت پيمانكاری در آمده و به كارگر موقت شركت تبديل وضيعت شدند ولی ما خواهان انحلال تمام شركتهای پيمانكاری ولغو قراردادهای موقت و استخدام كارگران در شركت می باشيم.

دوستان و همكاران گرامی

ايجاد امكانات و رفع مشغله های كاری يكی از خواسته های ما كارگران است مسلما خيلی از همكاران مايل هستند بازيهای جام جهانی فوتبال را از نزديك تماشا كنند و خوشبختانه قرار شده كه با ايجاد امكانات در رستورانهاهمكاران بتوانند بازيهای ايران را مستقيما در محل كار تماشا كنند و از طرفی برای رفاه حال همكاران شيفت صبحكاری در تاريخ 27 خراداد برای بازی ايران پرتقال ساعت كاری يك ساعت زود تر تعطيل خواهد شد تا همكاران راحت به خانه برسند ما اين حركت مديريت را به فال نيك می گيريم واين موفقيتها را به همكاران تبريك و همچنان خواهان بازگشت فوری و بدون قيد و شرط كارگران اخراجی به سر كار می باشيم .

جمعی از كارگران ايران خودرو

٢٠ /٣/ ٨٥

ايميل ما : IKCOKAR@YAHOO.COM