:اطلاعیه

دستگیری و بازداشت اعضای هیئت مدیره

و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد غیر قانونی است


بیست هفتم تیر ماه هشتاد و پنج


سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

کارگران شرکت واحد با خواست اولیه و برحق ایجاد تشکلهای آزاد و مستقل کارگری و به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد از حقوق و خواسته های بحق و قانونی خود دست نخواهند کشید.

طی هفت ماه گذشته نه تنها پاسخ مناسبی از سوی مسئولین ادارات کار داده نشده بلکه بارها باعث دستگیری و به زندان افتادن فعالان سندیکائی و اعضای هیئت مدیره سندیکا شده اند و تاکنون بیش از یکصد و هشتاد نفر از کارگرانی که در اعتراض بهمن ماه ١٣٨٤ ( فوریه ٢٠٠٦ ) دستگیر شده بودند بیکار می باشند و هیچگونه حقوقی دریافت نکرده اند و هنوز منصور اسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در شرایط سخت جسمی و روحی در زندان اوین محبوس می باشد. کارگران در این مدت با اجتماعات و اعتراضات متعدد خواهان آزادی منصور اسانلو و بازگشت به کار کارگران اخراجی شده اما جواب قانع کننده ای توسط مسئولین به کارگران داده نشد، این امر باعث گردید تا کارگران اخراجی به همراه خانواده در آستانه سالروز تأمین اجتماعی، در تاریخ ٢٤/٤/ ۱۳۸۵ در جلو وزارت کارواموراجتماعی حضور به هم برسانند تا شاید مسئولین جوابگوی بی قانونی های بعمل آمده باشند.

در ابتدای حضور با درخواست مسئولین ٤ نفر از اعضای هیئت مدیره به نامهای ١- ابراهیم مددی ٢- سید داود رضوی ٣- ابراهیم نوروزی گوهری ٤- یعقوب سلیمی جهت مذاکره با مدیر کل امور کارگری به داخل ساختمان مراجعه کردند. پس از مذاکره هنگامی که نمایندگان قصد خروج از ساختمان را داشتند توسط مامورین بازداشت شده و در خارج ساختمان نیز اجتماع کارگران با یورش نیروهای پلیس متفرق شده و تعدادی از کارگران به نامهای ناصر غلامی، سیدرضا نعمتی پور،عطا باباخانی و منوچهر مهدوی تبار بازداشت گردیدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد برخورد انجام گرفته با کارگران

را محکوم می نماید و خواستار آزادی بی قید و شرط همه کارگران دستگیر شده می باشد.

سندیکای کارگران شرکت واحد

اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٦ /٤/ ۱۳۸۵

EMAIL:Syndicavahed@gmail.com