جمعی از كارگران شركت ايران خودرو

نامۀ كارگران ايران خودرو به مجمع سازمان جهانی كار


یازدهم خرداد ماه هشتاد و پنج


جناب آقای رئيس وشركت كنندگان محترم در مجمع سازمان جهانی كار

با درود

طی هفته های گذشته حدود دها نفر از همكاران ما كارگران شركت ايران خودرو به علت اعتصاب كه در تاريخ هفدهم اسفند يك هزار و هشتاد و چهار شمسی مصادف باهشتم مارس 2006 در جهت اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود شركت كرده بودند از كار اخراج وبه دست پليس امنيتی سپرده شده اند. حدود دوماه است كه عده ای از كارگران به جرم شركت در يك اعتصاب از كار بيكار و از سرنوشت آنها هيچ اطلاعی در دست نيست وزارت كار جمهوری اسلامی ايران در مقابل اخراج كارگران هيچ عكس العمل نشان نمی دهد تشكلهای به اصطلاح كارگری مهر سكوت بر لب زده واخراج كارگران را تائيد می كنند.

جناب آ قای رئيس وشركت كنندگان محترم اين اولين بار نيست كه مديريت شركت اتوموبيل سازی ايران خودرو كه بيش از سی و پنج هزار كار گر دارد. اساسی ترين حقوق كارگران را زير پا گذشته وده ها نفر از كارگران راكه جرم آنها شركت در يك اعتصاب می باشد اخراج می كند اين شركت به هيچ قانونی پايبند نبوده و به قوانين بين الملی كار بی اعتنای كرده و هر گونه اعتصاب و اعتراض را سركوب می كند. از تشكيل هر گونه تشكلهای آزاد كارگری و حتی ازتشكيل شورای اسلامی كاركه يك نهاد دولتی است نيز جلوگيری می كنند حمله به تجمع كارگران در سال 1381كه نسبت به عدم برگزاری شورا معترض بودند اخراج 16 نفر از كارگران اين شركت در سال 1382 به جرم اعتراض به شرايط سخت كار دستگيری پرويز سالاروند در سال 1384 به جرم اعتراض به اضافه كاری اجباری در روزهای تعطيلی و جمعه و دستگيری افشين بهرامی به جرم همبستگی با كارگران شركت واحد و اخراج بيش از پانصد نفر از كارگران شركت احيای گستر سبزو خودرو كار در شركت ايران خودرو ديزل و به مخاطره انداختن امنيت اقتصادی و شغلی كارگران با استفاده از قراردادهای موقت و به كارگيری كارگران توسط شركتهای پيماكاری در كارهای كه ماهيت دائمی دارندعدم رعايت استانداردهای امنيتی در محيط كار كه تا كنون منجر بهمرگ چندين نفر از كارگران اين شركت شده است را می توان از تجاوز به حقوق اساسی كارگران نام برد.

آقای رئيس طبق قوانين جهانی كار شركت در اعتصاب جرم نيست همكاران ما مرتكب هيچ جرمی نشده اند آنها در اعتصابی شركت كرده اند كه آن را حق مسلم خود برای گرفتن حقوق خود می دانستند. پس نبايد اخراج شوند. ما از جنابعالی می خواهيم كه در بازگشت همكاران اخراجی مابه سركارشان نهايت تلاشتان را انجام دهيد دولت ايران را موظف كنيد كه حقوق كارگران را رعايت كند از تشكيل تشكلهای آزاد كارگری جلوگيری نكند كاركران را به جرم شركت در اعتصاب و تشكلهای كارگری دستگير و زندانی نكند به مقاوله نامه های سازمان جهانی كار احترام بگذرد.

آقای رئيس و شركت كنندگان محترم

امنيت اقتصادی و شغلی كارگران با اخراج به مخاطره افتاده است.

ما كارگران شركت ايران خودرو خواهان بازگشت فوری همكاران اخراجی خود به سركار می باشيم.

ما هرگونه تجاوز به حقوق كارگران را محكوم می كنيم.

ما خواهان آزادی فوری و بدن قيد و بند منصور اسانلو كارگر زندانی شركت واحد می باشيم.

رونوشت : به دبيركل اتحاديه های آزاد كارگری جهان

جمعی از كارگران شركت ايران خودرو

85/3/9

ikcokar@yahoo.com