: خبر

كیومرث اویسی آزاد شد


هفدهم خرداد ماه هشتاد و پنج


سایت پیام :

"كیومرث اویسی" عضو كمیته برگزاری مراسم اول ماه مه سنندج صبح روز دوشنبه 15 خرداد ماه و بعد از ده روز بازداشت آزاد شد. كیومرث اویسی عصر روز جمعه 5 خرداد ماه در بلوار سید قطب سنندج توسط لباس شخصی های حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر شد. اعضای كمیته برگزاری اول ماه مه سنندج ضمن تائید این خبر احضار و دستگیری فعالین کارگری را محکوم کرده اند.