: اطلاعیه

اعتصاب كارگران شركت ريسندگی پرريس سنندج


اول تیر ماه هشتاد و پنج


کمیته بر گزاری 1مه سنندج 2006:

در پی اعلام مديريت كارخانه در رابطه با موظف كردن كارگران به امضای قرارداد يك ماهه و تهديد به اخراج تعدادی از آنان تمامی كارگران شركت همگی ديشب ۳۱/۳/۱۳۸۵ در ساعت ۱۰ شب در محل كارخانه دست به اعتصاب زدند.

امروز ۱/۴/۱۳۸۵ آقای امير اسفندياری - مديريت كارخانه - با حضور در كارخانه با آقای بهزاد سهرابی - يكی از نمايندگان كارگران - ايشان را به جرم تلاش برای ايجاد تشكل كارگری و ايجاد همبستگی در ميان كارگران وی را همراه با برخورد فيزيكی و فحاشی تهديد به مرگ نموده است ،اما با مقاومت و دفاع تمام كارگران شركت مواجه شد.

كارگران با تشكيل مجمع عمومی چهار نفر را به عنوان نمايندگان خود به نامهای بهزاد سهرابی - طيب چتانی - حبيب خدارحمی و سامان نزاكتی انتخاب نمودند.

با ادامه اعتصاب و خنثی شدن ترفند های كارفرما جهت ايجاد تفرقه كارگران پس از رسيدن به مطالبات خود در ساعت ۱۴ به محل كار بازگشتند.

بار ديگر اتحاد و آگاهی طبقاتی موجب پيروزی كارگران گرديد.

ما نيز به آنان تبريك گفته و هر گونه تهديد از جانب كارفرما را محكوم كرده و هرگونه تلاش جهت ايجاد تشكل كارگری را حق طبيعی و اوليه كارگران می دانيم.

کمیته بر گزاری 1مه سنندج 2006

http://www.1may2006.blogfa.com

١/٤/ ١٣٨٥