: شکایت نامه

سندیکای کارگران شرکت واحد به دبیر کل سازمان بین المللی کار


سیزدهم مرداد ماه هشتاد و پنج


از: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

به : دبیر کل سازمان بین المللی کار جناب آقای سوماویا

با احترام

درآخرین ساعات مسافرت شما به جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠٠۵ در هتل استقلال با تقدیم شکایتی با شما دیدار و گفتگو کردم و در نامه بعدی که در تاریخ ٩ / ٣ / ١٣٨۵ برای شما ارسال نمودم گوشه ای از نقض شدید حقوق بنیادین کار، بویژه حقوق سندیکایی به آگاهی شما رسید متاسفانه کما کان وضعیت بدلیل موارد بیان شده در این نامه بدتر از گذشته شده است.

١- منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکا هفت ماه است در زندان اوین محبوس و مقامات قضایی برای ادامه بازداشت نامبرده دلیل قاتع کننده ای به وی، خانواده و وکلای حقوقی ایشان ارائه نداده و تقاضای آزادی ایشان از طرف اتحادیه های کارگری بین المللی و سندیکاهای کارگری بسیاری از کشورها و مجامع کارگری داخلی و دیگر شخصیتها و گروه های اجتماعی پذیرفته نشده است.

٢- شکایت کارگران از ضاربان و مهاجمان وابسته به شورای اسلامی، کارفرما و خانه کارگر و دیگر مقصران حمله ١٩ / ٣ / ١٣٨٤ به سندیکالیست ها که منجر به زخمی شدن شدید منصور اسالو، تخریب مکان و غارت اموال سندیکا گردید بعد از گذشت بعد از پانزده ماه هنوز به سرانجام نرسیده است.

٣ - ساختمان سندیکا از تاریخ ١ / ١٠ / ١٣٨٤ پلمپ شده و پیگیری ها جهت بازگشائی بدون نتیجه مانده است.

٤- به درخواست ثبت رسمی سندیکا بیش از یکسال است از طرف وزارت کار پاسخی داده نشده است.

۵ - صدها نفر کارگر از اعضا هیئت مدیره، هواداران سندیکا و دیگر کارگران در جریان اعتراضات صنفی بهمن ماه ١٣٨٤ بصورت فله ای بدون رعایت حقوق شهروندی دستگیر و در زندان اوین محبوس شدند که بیش از دویست نفر از آنها از ادامه کار و دریافت دستمزد محروم و اخیرا با اعتراضات سندیکا بجز یک گروه حدود شصت نفری از تاریخ ٢٤/٤/ ١٣٨۵ با احضار به دفتر حراست شرکت واحدو با ایجاد جو رعب، وحشت و تهدید و با وادار کردن به تعهد نامه نویسی علیه سندیکا و له شوراهای اسلامی به کار گمارده شده اند.

٦- اکنون حدود ٦٠ نفر از کارگران عضو هیئت مدیره و فعالان و هواداران سندیکا که از تعهدنامه و توبه نامه خودداری و بر حق داشتن سندیکا و رعایت حقوق کارگری پایداری می نمایند کماکان با بی قانونی از ادامه کار و دریافت هر گونه دستمزد و حقوق دوران بیکاری محروم هستند.

٧- بیش از شش ماه است به شکایت کارگران اخراجی از کارفرما در وزارت کار برخلاف قانون و مقررات موجود رسیدگی نمی شود و حتی از ثبت شکایات و اعلام شماره پرونده به شاکیان خودداری میشود.

٨- یکی از اعضای شورای اسلامی شرکت واحد، ضارب و مهاجم منصور اسالو و سارق اموال سندیکالیست ها در حادثه تهاجم به ساختمان سندیکا در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٤ بنام اکبر عیوضی بعنوان نماینده کارگر عضو گروه اعزامی به کنفرانس سالانه ٢٠٠٦ سازمان بین المللی کار بوده است.

٩- بدنبال اعتراض به اخراج غیر قانونی کارگران، در روز جهانی کارگردر مقابل شرکت واحد ١٠ نفر از کارگران با کتک خوردن از پلیس و ماموران امنیتی و گاز اشک آور دستگیر و هفت روز زندانی می گردند.

١٠- در تاریخ ٢٤ / ٤ / ١٣٨۵ یک گروه منتخب از کارگران اخراجی که برای پیگیری شکایت به وزارت کار مراجعه کرده و با هماهنگی مقامات به مدت دوساعت با مدیر کل روابط وزارت کار و امور اجتماعی دیدارو گفتگو می کنند، بعد از خروج از دفتر مدیریت در یک اقدام بی سابقه درتاریخ کارگری ٨ تن از کارگران در داخل وزارت خانه با فحاشی بسیار و حمله و تهدید به شکستن دندان توسط سرهنگ عباسی فرمانده پلیس وزارت کار دستگیر و چهارروز در بازداشتگاه پلیس امنیت و زندان اوین همراه با آزار و اذیت بسیار زندانی می شوند.

١١- رسانه های داخلی تحت فشار مقامات مربوطه از انعکاس اخبار سندیکا منع شده اند و آنها با ریسک پذیرش خطرگاهی به کوتاهی اخبار سندیکا و اعضای آن را منتشر می کنند.

١٢- در تاریخ ٢٤ / ٤ / ١٣٨۵ سرهنگ زمانی از فرماندهان پلیس امنیتی که در حوادث سرکوب و دستگیری کارگران سندیکایی به ویژه دستگیری منصور اسالو از عناصر اصلی بوده است در جمع کارگران مقابل وزارت کار حضوریافته وبرخلاف همه قوانین موجود به ویژه قانون حقوق شهروندی کارگران را مورد تهدید شدید قرار داده، ضمن سخنرانی علیه منصور اسالو می گوید: من نمی گذارم شما دوباره در شرکت واحد شاغل شوید.

آقای دبیرکل

موارد گزارش شده گوشه ای از بی قانونی ها و ناحقی هایی است که به آگاهی شما می رسد.
اینک با توجه به اساسنامه سازمان بین المللی کار و دیگر مقررات بین المللی حقوق کارگران و پیرو در خواستن قبلای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان صدای عموم کارگران مظلوم از شما در خواست می نماید، جهت بررسی ورسیدگی به عدم حقوق کارگران به ویژه ستمهای که به اعضای سندیکا می شود اقدامات شایسته را بعمل آورید.

با سپاسگزاری

ابراهیم مددی

نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

١١/ ۵ / ١٣٨۵