: اطلاعیه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه


بیست یکم مرداد ماه هشتاد و پنج


آزادی منصور اسانلو را شادباش می گوییم

ورق های بیشمار کتاب تاریخ کوشندگان آیین انسانیت و دادخواهی در دل خویش نام های بی انتهای را پنهان دارد. خیزش ها و خروش ها و جنبش های آزاددگان عدالت خواه و حق طلب از آغاز پیدایش تا کنون همچون جنگلی جاودان سبز از دل زندگی مردمان ستم دیده روییده و بر آمده و سایه گستر شده است.

جنبش و خیزش کارگران از پیدایش سرمایه برای ایجاد جهانی عادلانه تا به امروز با همه فراز و نشیب ها ادامه دارد. سرزمین و کارگران ایران نیز از این روند جهانی جدا نبوده و نیستند. همزمان با دوران مشروطیت حرکت های عدالت خواهانه جنبش کارگری در ایران زمین نیز آغاز شده و تا به امروز با همه افت و خیز ها با جان سختی ادامه یافته است.

جنبش سندیکایی کارگران ایران به عنوان ستون فقرات مبارزات حق طلبانه کارگری با پذیرش سختی ها تا سرحد کشته شدن نقش خویش را در دفتر عدالت خواهی تا ابد جاودانه ساخته است.

در سالهای اخیر جنبش سندیکایی کارگران ایران در جهت حق طلبی ققنوس وار زایشی را آغاز نموده و از میان این تلاشهای جان فرسا سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان وجدان بیدار عموم کارگران ایران فریاد دادخواهی و عدالت جویی خود را طنین انداز نموده است.

منصور اسالو رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد بی شک به عنوان یکی از فرزندان برومند جنبش حق طلبی سندیکایی به همراه دیگر همراهان کوشنده جنبش سندیکایی با سربلندی تمام راهی خردمندانه اما پر رنج و نفس گیر را می پیماید.

منصور اسالو با تحمل تیغ خون ریز عدالت ستیزان و با پذیرش بیش از هفت ماه و نیم زندان بر خواسته عادلانه خود و همراهانش و یارانش پای فشرد.

او اینک آزاد شده و در کنار همراهانش در انتظار محاکمه عادلانه در دادگاه انقلاب خواهد بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد آزادی او را به خانواده گرامی ایشان و همه کارگران به ویژه کارگران شرکت واحد صمیمانه شادباش می گوید و از همه تلاش گران آزادی منصور اسانلو به ویژه کنفدراسیون اتحادیه های آزاد کارگری جهان ( ای سی اف تی یو ) و فدراسیون کارگران جهانی حمل و نقل ( ای تی اف ) و دیگر سندیکاهای کارگری کشورها ار جمله فدراسیون عمومی کارگران فرانسه ( سی جی تی ) و وکلای محترم ایشان سپاسگزاری می نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد همچنان در راه دفاع از حقوق کارگران و حق بازگشت به کار بیش از پنجاه نفر از کارگران اخراجی سندیکایی از هیچ گونه تلاشی خودداری نخواهد کرد.

کارگران ایمان راسخ دارند که : " آیین دادخواهی همیشه زنده و پیروز است . "


با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

٢٠/۵/ ١٣٨۵