: اطلاعیه

به شرایط جهنمی کارگران اخراجی شرکت واحد پایان دهید


شانزدهم تیر ماه هشتاد و پنج


در روزهای اخیر در یک اقدام نمایشی، تبلیغاتی و فریبکارانه از طرف شوراهای اسلامی شرکت واحد به سرکردگی علی اکبر عیوضی عضو شورای اسلامی منطقه ی یک و مسئول خانه ی کارگر شرق تهران، مهاجم به سندیکا و ضارت منصور اسالو که به دلیل شکایت سندیکای کارگران شرکت واحد از طرف سازمان بین المللی کار مورد پذیرش قرار نگرفته است با هماهنگی مدیریت، حراست و روابط عمومی شرکت واحد، کارگران که در جریان اعتراضات صنفی بهمن ماه ۱٣٨۴ به طور غیرقانونی و به ناحق اخراج شده اند را طی انتشار اطلاعیه ای سراسر کذب و توهین آمیز و رفتاری ارباب رعیتی از طرف مدیریت شرکت واحد و شهرداری تهران مثلا مورد عفو قرار داده و در یک اقدام ضدقانونی تعدادی از کارگران مذکور را به دفترخانه ی شماره ۵۴۱ به سردفتری میرجعفر اصیلی واقع در نزدیکی اداره مرکزی شرکت واحد برده و آنان را با ایجاد جو رعب و وحشت برخلاف میل باطنی وادار به تعهدنامه نویسی می نمایند.
کارگران مذکور به علت فشار وحشتناک اقتصادی و از روی ترس و ناچاری به این حرکت غیرقانونی گردن نهاده و تعهدنامه را اجبارا امضا می نمایند. ماموران همراه کارگران به سرعت برگه تعهدنامه را گرفته و حتی فرصت تهیه فتوکپی از آن را به کارگران نمی دهند. این تعهدنامه به منظور فشارهای بعدی علیه کارکران در پرونده هایشان ثبت و ضبط می گردد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن جلب توجه مقامات سازمان بین المللی کار و فدراسیون های کارگری جهان و سازمان های حقوق بشری و مسئولان داخلی، این اقدامات غیرقانونی شرم آور و ضدانسانی را شدیدا محکوم می نماید و خواستار پایان دادن به این حرکات مذبوحانه می باشد و از وزارت کار و امور اجتماعی می خواهد سریعا به روش امروز و فردا کردن و تعلل ورزی پایان داده و هر چه زودتر شکایت کارگران را که بر خلاف قانون کار، بدون اعلام شماره ثبت مدت شش ماه است به آن وزارت خانه تسلیم نموده اند، بدهد و شرایط بازگشت به کار محترمانه، بدون قید و شرط و با اعاده حیثیت و تامین کامل حقوق و جبران خسارات دوران بازداشت در زندان اوین و بیماری را فراهم نماید.

سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه

١۵/٤/١٣٨٥