افق روشن
www.ofros.com

پوستر سیری در تاریخ مبارزات دانشجویان ایران

فعالین نشریه بذر                                                                                  چهارشنبه ۴ آذر ۱٣٨٨

این پوستر تاریخچه جنبش دانشجویی ایران است که توسط فعالین بذر بمناسبت ١٦ آذر در دو صفحه تهیه شده است. آنهم در شرایطی که هر روز تعدادی از فعالین دانشجویی دستگیر می شوند. برای پخش و انتشار این پوستر ما را یاری رسانید.