افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت ١٦ آذرماه روز دانشجو

سازمان: هم استراتژی هم تاکتیک در جنبش دانشجویی

بیانیه دانشجویان سوسیالیست                                                                         شنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨

- جنبش دانشجویی در ایران در مقطع حساسی به سر می برد که بعد از انقلاب ۵٧ مشابه آن را تجربه نکرده است. اکنون تمام مبارزات و کشمکش ها با شرایط جدیدی مواجه گشته و وارد فاز جدیدی شده اند و مبارزه علیه دیکتاتوری اسلامی در آگاهانه ترین و گسترده ترین شکل آن در جریان است. بنابراین باید هدف کلی جنبش اعتراضی مردم که به صورت خودبه خودی توسط اقشار و گروه های مختلف مردم پیگیری می شود را جدال با دیکتاتوری حاکم دانست.

- تا پیش از کودتای انتخاباتی جنبش دانشجویی با اعتراضات پراکنده، غیر مستمر و مقطعی تنها بخش هایی از بدنه دانشجویان را به تحرک وا می داشت و می کوشید که از طریق پوشش دادن خواست ها و مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اکثریت خاموش مردم را فعال کند، اما اکنون جنبش دانشجویی دیگر نه تک جزیره ای در دل مبارزات ناپیوسته و جدای از هم، بلکه بخشی مهم از مجموعه ای در حال جدال است.
اکنون شاید برای نخستین بار پس از سی سال، شاهد آن هستیم که شعارهای دانشجویان، از خیابان‏ها و از میان جنبش مردم به داخل دانشگاه‏ها راه یافته است. این بدان معنا است که مبارزات دانشجویان و مردم به هم پیوسته و درهم تنیده شده است و بر خلاف گذشته، دانشگاه ها از جنبش اعتراضی مردم پیروی می کنند. به بیان دیگر، در شرایط جدید کنونی جنبش دانشجویی بیرون از جنبش عمومی مردم علیه دیکتاتوری بی معنا خواهد بود که اتفاقاتی که از اول مهرماه به این سو در دانشگاه های ایران در جریان بوده است همگی موید این ساله است.

- دانشگاه‏ها اکنون در اوج التهاب و فشار از سوی نیروهای امنیتی دولت کودتا به سر می‏برند. عده کثیری از دانشجویان دانشگاه های ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی در هفته های اخیر بازداشت شده اند. دستگیری و ربودن دانشجویان از خوابگاه ها، دانشگاه ها و حتی خانه هایشان ادامه دارد. روشن است که سرکوب دانشجویان از روزهای منتهی به روز دانشجو در ١٦ آذر ماه آغاز شده است و همزمان در بسیاری از دانشگاه ها، دانشجویان اعتراضات و اعتصابات بسیاری را علیه سرکوب گری رژیم کودتا سازمان داده اند، و تمامی دانشجویان برای ادامه دادن اعتراضات به ویژه در روز دانشجو به شدت مصمم هستند.

- بر اساس تجربه تاریخی همه ما شاهد آن بوده ایم که سازمان چه نقش به سزایی را در ارتقاء سطح مبارزه، خواست ها و شعارها ایفا نموده است. تشکل های مستقل و توده ای اکنون برای همه جنبش ها، اعم از کارگری، زنان، معلمان و دانشجویان در شرایط جدید، هم استراتژی و هم تاکتیک است. بدون چنین سازمان هایی هرگونه فعالیتی درجازدن خواهد بود و نهایتا هیچ امکانی برای ادامه نبرد و کشمکش وجود نخواهد داشت.
بخش چپ و سوسیالیست جنبش دانشجویی با طرح مقوله «اتحاد جنبشهای دموکراتیک حول جنبش کارگری»، بحث «نمایندگی افق پرولتری در جنبش دانشجویی» را مطرح ساخته اند و همواره براین امر اهتمام ورزیده اند که در بدنه جنبش دانشجویی به تبلیغ و ترویج این مساله بپردازند که این چشم انداز را برای تداوم مبارزات خویش برگزینند. چرا که ممکن ترین و واقع بینانه ترین راه برای مبارزه پیگیر در راستای تحقق مطالبات دموکراتیک در سطح جامعه است و به این معناست که سوسیالیست ها شعار " اتحاد جنبش کارگری و دانشجویی " را پیش می کشند و از بخش چپ جنبش دانشجویی دعوت می کنند که مبارزه در راه تشکل یابی طبقه کارگر و غلبه بر موانع عینی و ذهنی آن را به هسته اصلی استراتژی خود بدل سازند . با طرح چنین دینامیزمی - یعنی پویایی «مبارزه طبقاتی» - برای پیشبرد امر دموکراتیزاسیون در سطح جامعه است که دانشجویان سوسیالیست اذعان داشتند که در دوران ما رادیکالیسم ، انقلابی گری و آزادی خواهی تنها از کانال پیوند با ابعاد گوناگون مبارزات طبقه کارگر به امری استراتژیک و قابل ترجمه به زبان سیاست واقعی و متکی به یک نیروی اجتماعی بدل می گردد . در برهه حساس کنونی نیز می بینیم که تا چه حد سرنوشت آزادی و رهایی مردم ایران به مبارزات " ارتش قدرتمند و مهیب " جنبش کارگری گره خورده است و تا کجا چشم ها به سوی مبارزات طبقاتی کارگران دوخته شده است.

- در نهایت، این کارویژه و وظیفه تمام جوانان، دانشجویان و به ویژه فعالین دانشجویی چپ و سوسیالیست در داخل و خارج از کشور است که در هم بستگی، حمایت و دخالت موثر و فعال در جنبش دانشجویی داخل کشور و جنبش توده ای مردم ایران متشکل شده و تشکل های توده ای دانشجویان را بر اساس ظرفیت های مترقی و اهداف پیشرو جنبش دانشجویی علیه دیکتاتوری سازمان دهند.
تنها با چنین سازمان هایی در داخل و خارج از کشور می توانیم خط سازشکاری را افشا نماییم، نسبت به رفرمیسم هشدار دهیم و تناقضات خطوط لیبرالی را در درون جنبش توده ای مردم ایران علیه دیکتاتوری شفاف سازیم. این تعهد و تکلیف ما است که هر نظر گاه سیاسی که می کوشد جنبش مترقی مردم ایران را به انحراف بکشاند رادیکالیسم آن را بزداید و آن را خنثی نماید بی هیچ ملاحظه ای بر ملا نماییم.

زنده باد جنبش پر قدرت و توده ای مردم ایران!

زنده باد مبارزه متحد علیه دیکتاتوری!

زنده باد سوسیالیسم!

دانشجویان سوسیالیست دانشگاه های ایران

www.socialist-students.com

١٦ آذرماه ١٣٨٨