افق روشن
www.ofros.com

شانزده آذر روز جنبش انقلابی دانشجویی ایران

چریکهای فدایی خلق ایران - ١٧ آذر ١٣٨٨

    شانزده آذر روز جنبش انقلابی دانشجویی ایران فیلم ها و عکس هایی از کودتای امریکایی سال ١٣٣٢
    و قیام مردم ١٣۵٧ و جنبش دانشجویی ١٣٧٨ با صدای رفقای چریک فدایی خلق ایران:
رفیق اشرف دهقانی، رفیق سعید سلطانپور...