سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com

از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سابق در برلین حمایت کنید

مرجان افتخاری                                                                                               یکشنبه ٢٨ تیر ۱٣٨٨


مردم کشورمان بار دیگر چون دهه ٦٠ با سرکوب وحشیانه دیگری مواجه شده اند. خبرها حاکی از دستگیریهای وسیع، شکنجه های ددمنشانه، تجاوز و کشتار در زندانها است. این وضعیت یاد آور سالهای سیاه دهه ٦٠ است که میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان پستهای کلیدی و حساس را بعهده داشتند و در تمامی این جنایات شریک بودند.
اکنون با عمیق تر و آشکارتر شدن تضادهای جامعه، مبارزات آزادیخوانه مردم مرحله جدیدی را پشت سر می گذارد که "آزادی" به خواسته ای بنیادین در مقابل "سرکوب" و "مذهب" قرار گرفته است. ولی آزادی متاعی نیست که هر جنایت کاری مانند اکبر گنجی آنرا به خرید و فروش بگذارد، و آزادی هرگز رنگ مذهب شیعه و هیچ مذهبی را نداشته تا میرحسین موسوی این بار آنرا سبز گون کند. آزادیهای دموکراتیک اندیشه، قلم، بیان، حق تشکل و حق انتخاب پوشش خواستهائی انسانی اند که با هر مذهب و استبدادی از هر رنگ آن در تضادی آشتی ناپذیرند.
ما تعدادی از زندانیان سیاسی سابق که شکنجه و سرکوب کلیت این رژیم را تجربه کرده ایم از مبارزات آزادیخواهانه مردمان حمایت میکنیم و خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و جدائی کامل مذهب از دولت و قدرت سیاسی میباشیم. به همین دلیل از همه کسانی که مدافع حقوق دمکراتیک و خواستهای انسانی هستند میخواهیم از اعتصاب غذای ما در روزهای ٢٤ و ٢۵ ژوئیه در برلین حمایت کنند.

مرجان افتخاری
Eftekahri_marjan@yahoo.com