افق روشن
www.ofros.com

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد »

گفتگوهای زندان                                                                                                    پنجشنبه ١٠ دی ۱٣٨٨

موج جدید سرکوب، کشتار، شکنجه و زندان سراسر ایران را فرا گرفته است!! در تداوم مبارزه ، مقابله و مقاومت عمومی مردم ایران نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران با یورش همه جانبه به اعتراضات مردمی خصوصاً درروزهای اخیرتعداد زیادی را به خاک و خون کشید ه و تعداد بیشماری را نیزدستگیر نمودند.
موج دستگیریهای به حدی است که زندان اوین وزندان متروکه پادگان عشرت آباد مملو از زنان و مردانی است که در این چند روزه دستگیر شده اند.
سرکوب و کشتار و دستگیری و شکنجه محدود به تهران نبوده و سرتا سر ایران را در بر گرفته است و رژیم جمهوری اسلامی برای بقاء خود از هیچ جنایتی فرو گذار نیست از این رو ما بعنوان بخشی از زندانیان سیاسی سابق هشدار می دهیم که جان زندانیان سیاسی بویژه زندانیان سیاسی گمنام ودانشجویان و زندانیان سیاسی قدیمی و خانواده زندانیان سیاسی دهه٦٠ در خطر است ، جوخه های اعدام آماده یک کشتار سراسری شده اند و بر اساس آخرین اخبار حکم اعدام علی صارمی زندانی سیاسی دهه ٦٠ که در مراسم سالگرد کشتارهای سراسری دهه ٦٠ درخاوران( ٢٨ ماه قبل) دستگیر شده بود صادر گردیده و هر لحظه امکان اجرای آن وجود دارد. در ضمن چند شب قبل صدای تیراندازی شدید(همانند سال ٦٠) تپه های زندان اوین را فرا گرفته بود.
زنان و مردان آزادیخواه بیائید با افشای گسترده جنایات رژیم جمهوری اسلامی درافکارعمومی و مجامع بین المللی با اعتراضات سراسری علیه سرکوب ، دستگیری ، زندان و شکنجه و اعدام ، مانع کشتار زندانیان سیاسی در ایرا ن گردیم و از هیچ کوششی برای آزادی زندانیان سیاسی دریغ نکنیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم

گفتگوهای زندان

١٠ دی ماه ١٣٨٨