افق روشن
www.ofros.com

سرکوب مردم، بستن و فیلترینگ رسانه ها را محکوم می کنیم

کمونیستهای انقلابی                                                                                 یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨

کمونیستهای انقلابی

۱۵آذر ۱٣٨٨

http://www.k-en.com
info@k-en.com
kenghelabi@gmail.com