افق روشن
www.ofros.com

!فراخوان به تمامی انسانهای آزاده

کمیته فعالین کارگری...                                                                         سه شنبه ٢٦ آبان ۱٣٨٨