افق روشن
www.ofros.com

کشتار و دستگیری معترضان به بربریت سرمایه را محکوم می کنیم

کمیته هماهنگی                                                                                                       پنجشنبه ١٠ دی ۱٣٨٨

روز یک شنبه ششم دی ٨٨ تظاهرات اعتراضی صدها هزار انسان عاصی و به جان آمده از جنایات سرمایه در خیابان های تهران و سایر شهرها به خاک و خون کشیده شد. بر اساس اخبار رسیده تا لحظه حاضر بیش از ١٠ نفر در تهران و ٢ نفر در شهر نجف آباد جان خویش را از دست داده اند. ده ها نفر جراحات سخت برداشته و در منازل یا بیمارستان ها بستری شده و صدها نفر بازداشت شده اند و موج بازداشت ها همچنان ادامه دارد. سرکوبگران مطابق معمول در کشتن و سر به نیست کردن مردم معترض از راه های مختلف اعم از شلیک مستقیم گلوله، وارد کردن ضربه مغزی با باتوم و چوب، پرتاب کردن از بلندی، زیرگرفتن با وسیله نقلیه و راه های دیگر هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند. شدت جراحت زخمی شدگان به حدی است که بسیاری از آنان در معرض خطر نقص عضو و حتی مرگ قرار دارند. ما همه این جنایات دولت سرمایه داری را محکوم می کنیم، خواستار مجازات آمران و عاملان این کشتارها و ضرب وشتم ها و بازداشت ها هستیم، بر تضمین جان و مداوای تمامی مجروحان تأکید می ورزیم و آزادی بی قید و شرط و فوری تمام دستگیرشدگان را مطالبه می کنیم. آزادی اعتراض و راه پیمایی و تظاهرات علیه نظام سرمایه داری حاکم حق مسلم و بی چون و چرای تمام آحاد جامعه است.

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٧ دی ٨٨

http://www.hamaahangi.com