افق روشن
www.ofros.com

مردم مبارز و آزادیخواه، کارگران، زحمتکشان

کمیته همبستگی... - سیدنی                                                                                      شنبه ٢۴ بهمن ۱٣٨٨

٢٢ بهمن سالروز به قدرت رسیدن رژیم سرمایه داری مذهبی و روبیده شدن رژیم پادشاهی در ٣١ سال پیش است روزی که با تمام فداکاری ها، جانفشانی ها و مبارزات خستگی ناپذیر زحمتکشان و کارگران و دیگر ستمدیده گان راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و در نبود یک آلترناتیو مترقی اجتماعی، قدرت از دست بخش هايى از سرمایه داری ایران توسط مردم گرفته شد و بخش دیگری از سرمایه داری ایران در شکل مذهبی در زدو بند با بورژازی امپریالیستی به قدرت رسید. دست به دست شدن قدرت دولتی در ایران در ٢٢ بهمن ١٣۵٧ باعث شد که رژیم تازه به قدرت رسیده تمام دستاوردهایی که در جنبش توده ای کسب شده بود را با سرکوب، زندان، شكنجه و کشتار اقشار و طبقات مختلف از نیروهای سیاسی و سازمان های مترقی اجتماعی درعرصه های مختلف را پس بگیرد و دوران سیاه دیگری را بر مردم ایران حاکم کند. چوبه های دار در خیابان ها، تخته های شلاق در میادین شهرها، اسید پاشیدن بر صورت زنان، ترور روشنفکران، سرکوب وحشیانه دانشجویان در درون دانشگاهها، بی حقوق كردن کارگران و سرکوب ملیت های ساکن ایران، به زیر خط فقر راندن مردم و خالی کردن سفره های آنان هیچکدام نتوانست جنبش مقاومت مردم علیه رژیم اسلامی در ایران را به نابودی بکشاند.
در طی این سی سال، قدرت مطلقه شاه با ولایت مطلقه فقیه تعویض شد، کمپرادور ها و شرکت های انحصاری امپریالستی همچنان به چپاول و غارت نیروی کار و ثروت های ملی ادامه دادند و دموکراسی که در رژیم شاه به سلاخی برده شده بود باز هم فضای تنگتری را تجربه کرد.
رژیم جمهوری اسلامی سرمایه، با سرکوب و اعدام های دسته جمعی چندین باره از نیروهای چپ، سوسیالیست و دموکرات، جنبش های اجتماعی را در مرحله ای به عقب راند. جنبش کارگری شوراهای خود را از دست داد، زنان به خانه ها رانده شدند و با خشونت بی حد و حصری قصد تبدیل دانشگاه به قبرستان را داشته اند. روشنفکران با سانسور تهدید و ارعاب به بند کشیده شدند. چهره کریه حکومت مذهبی، خود را در لابلای مناسبات بوجود آمده توسط حاکمین اسلامی نشان می دهد از حجاب تا تعزیر ( شکنجه اسلامی ) تمامی مهر مذهب را بر خود دارند . تجربه تاریخی ٢٢ بهمن این درس گرانبها را برای طبقات و اقشار اجتماعی و نیزهمه نیروها و عناصر پیگیر راه دموکراسی وعدالت اجتماعی دارد که بدون تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، بدون درهم شکستن قدرت دولتی سرمایه داری و نهایتا برپائی یک دولت مردمی، نمی توان با رفرم و اصلاحات به دردها و مشقاتی که دولت های گوناگون سرمایه داری همچون رژِیم شاه و جمهوری اسلامی در جامعه ایران بوجود آورده اند، پایان داد .
بغض مردم تركيد و جنبش اعتراضی مردم به بهانه تقلب آشكار در انتخابات نمایشى در خرداد ماه گذشته، از دل تناقضات و بحران های حاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جاری در جامعه سر بلند کرد. مردم از جوان و پير، زن و مرد، كارگر و دانشجو در نبردى نابرابر به مقابله با مستبدین حاکم برخاستند، وحشیانه مورد هجوم و تجاوز قرار گرفتند و با ده ها كشته، صدها زخمى و هزاران زندانى بشدت سركوب شدند، اما از پاى ننشستند. بالاخره سه دهه سرکوب در انتخابات نمایشی امسال از طرف مردم جوابی درخور گرفت و توده های به جان آمده از موقعیت پیش آمده استفاده کرده و به رودررويى آشکار با رژیم پرداختند. مردم از هر روز و سالگردى براى تجمع، تظاهرات خيابانى و نشان دادن قدرت خود استفاده كرده اند. مبارزه ای که هر روز از خواسته های اولیه اش بیشتر فاصله گرفته، کلیت رژیم جمهوری اسلامی را به زیر ضربات خود می کشد و در ادامه خود هر چه بیشتر عناصر، سست، تسلیم طلب و مرتجعین را به کنار می زند. در ٢٢ بهمن امسال رژيم تا بدندان مسلح و ارتجاعی جمهورى اسلامى در آستانه اين روز از وحشت گسترش اعتراضات مردم، پيشاپيش به ایجاد و گسترش جو ارعاب و سركوب دست برده است.
امروزه جوانان، کارگران، زنان، روشنفکران و دانشجویان قهرمانی که سنگر به سنگر و سینه به سینه علیه دیکتاتوری و ارتجاع پیکار می کنند دارای حداقل خواسته هائی همچون: ١- لغو اعدام و شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی. ٢- برابری زن و مرد در تمامی شئونات زندگی اجتماعی. ٣- افزایش دستمزدها و تامین شغلی. ۴- بازگرداندن تمامی اخراج شدگان به محل کار و تحصیل. ۵- آزادی بیان و اندیشه و آزادی حق تشکل های مستقل صنفی سیاسی و اجتماعی. ٦- به رسمیت شناختن حق ملل ساکن ایران در تعیین سرنوشت خویش. ٧- به محاکمه کشیدن تمام عناصر و نیروهائی که از آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی در سرکوب و کشتار و شکنجه مردم دست داشته اند و.... هستند.
بدون شک دستیابی به خواسته های فوق و دیگر خواسته های مترقی بدون سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. جهان امپرياليستى در سركوب و غارت مردم به هم پيوسته است، در مبارزه با آن نيز، نيروهاى آزاديخواه بايستى پيوستگى جهانى داشته باشند. معتقديم كه اگر به آزادى و حقوق انسانى هر كس در هر كجاى جهان تجاوز مى شود، آزادى و حقوق همه ما زير پا گذاشته شده است. ما هم صدا با مردم آزادیخواه ایران و نهادهای ترقی خواه جهان علیه این جنایات اعتراض کرده و از رادیو تلویزیون ها و رسانه هاى همگانى و چند فرهنگى استرالیا در خواست میکنیم که ضمن حمایت از اعتراضات حق طلبانه مردم ایران، جنایات ضد بشری رژيم جمهورى اسلامى را در این رسانه ها باز تاب دهد. حكومت اسلامى در ايران، بسيارى از همكاران ژورناليست و ايرانى را بخاطر افشا حقايق به بند كشيده است.
ما برای همدلی و پشتیبانی از مبارزات مردممان بر علیه رژیم جمهوری اسلامی و در حمایت از کارگران و زحمتکشان ایران از هر حرکت اعتراضی که دارای سمت و سوی آزادیخواهانه و عدالت طلبانه با شد حمایت می کنیم. در این راستا "کمیته همبستگی با جنبش کارگری ايران- استراليا"، از فراخوان "کمیته دفاع از دموکراسی در ایران" برای برپائی یک آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران در برابر ایستگاه رادیو- تلویزیونی SBS در No.14 Herbert st, Artarmon، روز شنبه ١٢ فوريه، ساعت ۵ بعداز ظهر پشتیبانی کرده و همه را به شرکت در این تجمع اعتراضی فرا می خوانیم.

کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران - سیدنی

proletarianunite@gmail.com

٢٢ بهمن ٣٨٨