افق روشن
www.ofros.com

هشدار مشترک به مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو

کانون نویسندگان وانجمن قلم (درتبعید)                                                             شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨

١٦ آذر، روز دانشجو و روز اعتراض به سرکوب آنان در رژیم شاه و جمهوری اسلامی است و همه شواهد از این حکایت می کند که جمهوری اسلامی خود را آماده کرده است تا اعتراضات دانشجوئی امسال را به مناسبت فرارسیدن ١٦ آذر به شدیدترین شکل سرکوب کند. رژیم همه اعتراضات مردمی را توطئه، و وابسته به نیروهای خارجی نامیده و از روزها پیش، دستگیری فعالان دانشجوئی را در تمام دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور آغاز کرده است و مرتب در رسانه های تبلیغاتی خود از سرکوب هرگونه اعتراض و مخالفت سخن می گوید.
شدت سرکوب در زمینه های دیگر، سیاست مشابهی برای ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از دیگر حرکت اعتراضی مردم است؛ دستگیری، شکنجه، محکومیت های سنگین و دادن حکم اعدام به خاطر اعتراضات کوچک و مسالمت آمیز، از دیگر اقداماتی ست که نشانه وحشت رژیم از مخالفت مردم به شمار می آید.
جمهوری اسلامی، می کوشد تا از جامعه ما گورستان بسازد و تنها سیاستی که در برابر خواست های برحق مردم اِعمال می کند سرکوب، سرکوب و سرکوب هرچه بیشتر است.
برای رژیم که اکنون در بن بست تاریخی حیات ضدانسانی خود قراگرفته است، این، بازی آخر به شمار می آید و می کوشد در اوج درمانده گی، از موضع هجوم همه صداها را با ایجاد وحشت و فشار، در گلو خفه کند.
برای مردم ایران نیز که دیگر ترسی از بیان خواست های خود ندارند این، بازی آخر به نظر می رسد. مردم می کوشند تسلیم فشار و خفقان نشوند و صدای خود را در بیان خواست های انسانی و آزادی خواهانه هرچه بلندتر به گوش برسانند.
این بازی مرگ و زندگی برای کل جامعه ما ست و در این راه، کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران (در تبعید)، بر آن اند که مانند گذشته با تمام توان خود به دفاع از حق انکارناپذیر آزادی اندیشه و بیان بپردازند و بلندگوی صدای مردم در این سوی دیوار بلند زندان بزرگ جمهوری اسلامی باشند.
کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران (در تبعید)، ضمن ابراز نگرانی از توطئه نیروهای انتظامی برای هجوم، دستگیری، شکنجه و کشتار احتمالی دانشجویان در تظاهرات ١٦ آذر امسال، همه مردم آزاده جهان، همه کانون های نویسندگان و انجمن های قلم کشورهای دیگر، مطبوعات آزادی خواه و نهادهای مردمی را به همبستگی با مردم ایران فرامی خوانند و از همه گان می خواهند تا اعتراض خود را به بیداد و خفقان و سرکوب جاری در جمهوری اسلامی با صدای بلند ابراز کنند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

انجمن قلم ایران در تبعید

آذر ماه ١٣٨٨