افق روشن
www.ofros.com

!١٣ آذر، روز مبارزه با سانسور، گرامى باد

بیانیه كانون نویسندگان ایران                                                                        شنبه ۱۴ آذر ۱٣٨٨


سال‌هاست كه كانون نویسندگان ایران نسبت به اِعمال سانسور و گسترش روزافزون آن اعتراض می‌كند و بر حق آزادى اندیشه و بیان پاى می‌فشارد. اما اكنون صحنه دیگرگون شده است. امروز سانسور دیگر به صفحات كتاب و مطبوعات، صحنه‌ى تئاتر و سینما یا نمایشگاه‌هاى نقاشى و مجسمه‌سازى محدود نیست، بلكه دامنه‌ى آن تا كوچه و خیابان گسترش یافته و به گونه‌یى سراسر جامعه را فرا گرفته است. با گسترش و تشدید اعتراضات مردمی، اكنون عوامل سركوب می‌كوشند با سانسور شدیدتر و همه‌جانبه‌تر صداى اعتراض عمومى مردم را خاموش و وجود آن را انكار كنند.
اكنون، به محدودیت‌هایى كه در عرصه نشر كتاب یا اكران فیلم و اجراى تئاتر وجود داشت، دستگیرى روزنامه‌نگاران و تعطیلى روزنامه‌ها، شیوه‌هاى تازه‌ى تحریف خبرها و جلوگیرى از انتشار آزادانه‌ى اخبار مانند فیلترینگ سایت‌هاى اینترنتی، تهدید و بازداشت وبلاگ‌نویسان،‌ ارسال پارازیت بر روى امواج ماهواره‌اى و نظایر این‌ها نیز افزوده شده است. از سوى دیگر، مردم معترض با انواع وسایل و شیوه‌هاى ابتكارى می‌كوشند این موج جدید سركوب و سانسور را خنثى و از حق بیان آزادانه‌ى خواسته‌هاى خود دفاع كنند.
این واقعیت‌ها بار دیگر به روشنى نشان می‌دهد كه امروز سانسور فقط جلوگیرى از انتشار آزادانه‌ى عقاید نیست، بلكه مستقیماً به ابزارى سیاسى براى سركوب و تحمیل نوعى عقیده و نگاه خاص به جامعه تبدیل شده است.
كانون نویسندگان ایران با درك تأثیر ویران‌گرى كه سانسور و فقدان آزادى بیان در عرصه‌هاى اندیشه و ادب و هنر به جا می‌گذارد، سال گذشته سیزدهم آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام كرد، و این حركت با حمایتى گسترده‌ روبه‌رو شد كه ضرورت توجه بیش‌تر به این مسئله را نشان داد. این روز، روز همه كسانى است كه براى الغاى سانسور و دفاع از آزادى اندیشه و بیان می‌كوشند.
ما بار دیگر، با یاد همه‌ى كوشندگانى كه در راه آزادى اندیشه و بیان جان‌فشانى كرده‌اند، ١٣ آذر را گرامى می‌داریم، و در راه مبارزه با سانسور دست در دست همه كسانى می‌گذاریم كه می‌خواهند آزاد بیاندیشند و آزاد قلم بزنند.

كمیته مبارزه با سانسور

كانون نویسندگان ایران

١٢ آذر ١٣٨٨

www.kanoon-nevisandegan-iran.org