افق روشن
www.ofros.com

!کانون نويسندگان: کشتار وحشيانه‌ مردم محکوم است

کانون نويسندگان ايران                                                                                                جمعه ١١ دی ۱٣٨٨


در روزهای پنجم و ششم دی‌ماه («تاسوعا و عاشورا») حاکميت که برای حل بحران فراگير خود، مانند هميشه، پاسخی جز سرکوب و اعدام و سنگسار ندارد مردم معترضی را که درخواستی جز آزادی ندارند به خاک و خون کشيد.
کانون نويسندگان ايران، که بنا بر منشور خود وظيفه‌ی خود را دفاع بی‌قيد و شرط از آزادی بيان و قلم و انديشه بی هيچ حصر و استثنا برای همگان می‌داند، اين کشتار را محکوم می‌کند و خواهان رسيدگی به اين جنايت و آزادی فوری صدها بازداشت‌شده است.

کانون نويسندگان ايران - ۸ دی‌ماه ١٣٨٨

www.kanoon-nevisandegan-iran.org