افق روشن
www.ofros.com

دانشجویان و مردم ایران در اعتراض به خفقان و سرکوب حماسه آفریدند

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)                                                                   دوشنبه ١٦ آذر ۱٣٨٨

به حمایت از دانشجویان دستگیر شده در تظاهرات ١٦ آذر برخیزیم.
حضور گسترده دانشجویان در تظاهرات ١٦ آذر و در اعتراض به سرکوب و خفقان در ایران، بار دیگر نشان داد که هیچ حاکمیتی در جهان قادر نیست بر نیروی برخاسته از آزادی خواهی چیره شود و آن را برای همیشه سرکوب کند.
دفاع از آزادی اندیشه و بیان در روز دانشجو، حضور فعال دانشجویان و مردم معترض ایران در تظاهراتی که سراسر جامعه ایران را در شهرها و استانهای گوناگون در برگرفت، علیرغم هجوم نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها، علی رغم بسیج وسیع سرکوب گرانه رژیم، میتواند بر پای دلاورانه و مستقل خود بایستد و رژیم قادر نیست سکوت گورستان را در جامعه ما برقرار کند. شکستن سد ستم و سرکوب، شکستن سلطه رژیم آزادی ستیز جمهوری اسلامی در روز دانشجو، نشان داد که مردم ایران در دفاع از حقوق انسانی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان خود تصمیم قاطع گرفته اند.
در مراسم ١٦ آذر، با وجود تدارکات سنگين امنيتی و استقرار نيروهای سرکوب و محاصره دانشگاه ها در تهران و بسياری از شهرهای ديگر، تظاهرات امروز با فرياد آزادی خواهی، پوشالی بودن استبداد را نشان داد و قدرت شگرف جنبش اعتراضی مردم ايران را به نمایش در آورد.
١٦ آذر نقطه عطفی در پيشروی جنبش عمومی اعتراضی مردم ايران به سوی آزادی و دفاع از خواست های برحق مردمی ست. در جريان اعتراضات روز دانشجو، تعداد زيادی از دانشجویان و مردم مبارز ایران در تهران و شهرستان ها دستگیر شده اند.
اعتراض به این دستگیری ها و حمایت از مبارزان راه آزادی، و رهائی بی قید و شرط همه دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام، نشانه همبستگی همگانی در دفاع از حق آزادی اندیشه و بیان در سراسر جامعه است. در این راه بکوشیم.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

١٦ آذر ١٣٨٨ - ٧ دسامبر ٢٠٠۹