افق روشن
www.ofros.com

فریاد آزادیخواهی و کشتار مردم توسط پاسداران رژیم

کانون نویسندگان ایران در تبعید                                                                                      شنبه ١٢ دی ۱٣٨٨


بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید

ششم دی ماه ١٣٨٨، بار دیگر توده های مردم ایران در تداوم دفاع از گوهر انسانی آزادی اندیشه و بیان، در بسیاری از شهرها به خیابان ها آمدند تا در برابر پاسداران جهل و خرافه و چپاول اموال همگانی بایستند و نسبت به پایمال شدن حق شهروندی خود اعتراض کنند و رهائی از ستمی را بخواهند که بیش از سی سال است زندگی را بر آنان تلخ و زهرآگین کرده است.
اما پاسخ رژیم در برابر این عدالت خواهی نیز مانند گذشته شلیک گلوله و هجوم وحشیانه و ضرب و شتم و قتل و دستگیری بود.
در هجوم غیرانسانی پاسداران رژیم، بسیاری از مردم کشته شدند، زخم دیدند و دستگیر و روانه زندان و شکنجه گاه ها شدند.
پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی تا کجا می خواهد این چرخه سرکوب و شکنجه و کشتار را ادامه بدهد؟
آیا درس های تاریخ و سرنگونی حکومت های استبدادی هرگز آویزه گوش این حاکمیت ارتجاعی و نامردمی نخواهد شد؟
آیا پیکارگران راه آزادی و شرافت انسانی در برابر این هجوم وحشیانه از نفس خواهند افتاد تا رژیم هم چنان به جنایت های خود ادامه دهد و از جامعه ما گورستان بسازد؟
اکنون صدها انسان آزادی خواه و مبارز که در اعتراضات اخیر شرکت داشته اند و بسیاری از فعالان سیاسی که حتی در این اعتراض ها امکان حضور نیافته اند نیز دستگیر و بار دیگر زندان ها و شکنجه گاه ها از انسان های مبارز پر شده است.
اما در این لحظه های تاریخ ساز، در این پیکار عظیم که به تدریج شکل های تازه و پرشکوه تری به خود می گیرد، دیگر نه مردم ایران در دفاع از حق شهروندی خود عقب نشینی خواهند کرد و نه وجدان های بیدار در برابر این ستم و شکنجه و بیداد خاموش خواهند نشست.
کانون نویسندگان ایران در تبعید، در راستای کُنش هموندان نویسنده خود در ایران، بنا به وظیفه همیشگی دفاع از آزادی اندیشه و بیان، از همه مردم آزاده جهان درخواست می کند که در دفاع از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران هم صدا شوند و به هر شکلی که می توانند افکار عمومی جهانی را نسبت به ستمی که توسط رژیم جمهوری اسلامی در جامعه ما در جریان است به واکنش وادارند.
برقراری آزادی اندیشه و بیان و آزادی زندانیان سیاسی از اولیه ترین خواست های برحق مردم ایران است.

هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید

١٠ دی ماه ١٣٨٨ - ٣١ دسامبر ٢٠٠٩

www.iwae.org
kanoon_dt@yahoo.com