افق روشن
www.ofros.com

بیانیه درباره سرکوب های اخیر در جمهوری اسلامی

کانون نویسندگان ایران در تبعید                                                                  چهارشنبه ۴ آذر ۱٣٨٨


مردم آزاده جهان

شما را به یاری می طلبیم!

جمهوری اسلامی، در بن بست سخت تبه کاری خود چنان فرو رفته است که اکنون دیگر جز سرکوب همه جانبه و آشکار چاره دیگری برای ادامه حیاط خود نمی بیند.
مردم ایران هر روز قربانی درنده خوئی حکومتی می شوند که در سرگیجه سیاست های غیرانسانی و افسار گسیخته خود به شدت فرو رفته و در ادامه حیات درمانده است.
جمهوری اسلامی هر گام و حرکت مردم را در بیان حق و حقوق خود و اعتراض به سرکوب و کشتار و تجاوز و زندان به بی رحمانه ترین شکل سرکوب می کند و حتی اعتراضات آرام و مسالمت جوی مردم را به خاک و خون می کشد. زندان های جمهوری اسلامی بار دیگر درها را بسته اند و بیم آن می رود که فاجعه کشتار همگانی زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ شمسی تکرار شود و هزاران تن از زندانیان سیاسی در سیاه چال های جمهوری اسلامی به قتل برسند.
کانون نویسندگان در ایران نیز نگرانی خود را از تشدید سرکوب و موج تازه کشتار، و هجوم به مراسم بزرگداشت جان باختگان قتل های زنجیره ای که با لشكركشى بی ‌سابقه‌ پليسى و نظامى روبه‌رو بوده است اعتراض کرده و در آخرین اطلاعیه خود بیان داشته است: «بر بستر همين تشديد سركوب و خفقان است كه حتى براى ساده‌ترين اعتراض‌ها و ابراز بيان‌ها حكم اعدام صادر می ‌شود.»
کانون نویسندگان ایران در تبعید، همصدا با هموندان خود در ایران و در اعتراض به سرکوب همه جانبه مردم ایران در همه زمینه های زندگی اجتماعی و سیاسی و خصوصی، از مردم آزاده جهان درخواست یاری می کند تا صدای خود را به اعتراض در برابر این درندگی شدت یافته رژیم جمهوری اسلامی بلند کنند و از احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی، نهادهای دموکراتیک، رسانه های گروهی و قدرت های سیاسی حاکم در کشور خود بخواهند که رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض وحشیانه حقوق بشر و سرکوب بی سابقه مردم ایران زیر فشار قراردهند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید

٤ آذر ١٣٨٨ - ٢٥ نوامبر ٢٠٠۹