افق روشن
www.ofros.com

فراسوی خبر ٢٧ مرداد

ژست پوشالی احمدی نژاد در گزینش وزرای زن

زینت میرهاشمی                                                                                 سه شنبه ٢٧ مرداد ۱٣٨٨


فراسوی خبر ٢٧ مرداد

ژست پوشالی احمدی نژاد در گزینش وزرای زن، مقابله با نقش برجسته زنان در جنبش

در رژیم دیکتاتوری که ولی فقیه قیم مردم است و قوانین قرون وسطایی بر سرنوشت مردم حاکم است، زنان منتخب احمدی نژاد برای پست وزارت ابزاری برای سرکوب بیشتر زنان خواهند بود. ٢ وزیر پیشنهادی احمدی نژاد از قماش مردهای بنیادگرا و مدافع تبعیض جنسی هستند.
طی سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، در موقعیتهای بحرانی، زنان در محور این بحران قرار داشته و در هر یورش به مردم، زنان در صف اول سرکوب شدند.
زنان برای مقابله با «فرهنگ غربی» مورد یورش فرهنگ ارتجاعی حاکم قرار گرفتند و این بار هم در شرایط بحرانی و بی آبرویی رژیم، زنان از طریق مانور پوشالی احمدی نژاد تحقیر می شوند.
احمدی نژاد که به لحاظ افکار ارتجاعی اش شهره عالم شده است، دو زن را برای پست وزارت کاندیدا کرده که در صورت تصویب مجلس ارتجاع به صندلی وزارت جلوس کنند. این اقدام که در عمر این رژیم بی نظیر است به درستی موجب تمسخر قرار گرفته است. بسیاری از فعالان جنبش زنان هم اکنون در زندان قرار دارند. این زنان معتقد به فعالیت برای حقوق زنان در چارچوب قوانین رژیم بودند ولی فعالیت آنان از جانب ولی فقیه تحمل نشد. در قیامهای بعد از انتصاب انتخابات قلابی، زنان در صفهای نخست آن قرار داشته و به این جنبش رنگ زنانه داده اند. تعدادی از زندانیان سیاسی زن در سالهای دهه 60 و تعدادی از زنان دستگیرشده در 2 ماه گذشته در زندان مورد تجاوز کارگزاران رژیم گرفته اند. بیش از ١٠٠٠ تن از زنان مجاهد ساکن شهر اشرف که نقش فعالی در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه داشته اند به وسیله مزدوران خامنه ای در عراق تهدید می شوند. در چنین شرایط که زنان بیشترین تهدید برای رژیم هستند و متقابلا مورد بیشترین سرکوب قرار می گیرند، معرفی دو زن بنیادگرا و مدافع تبعیض برای وزارت، اقدامی پوشالی و مسخره است.
معرفی دو زن از طرف احمدی نژاد برای دولت آینده از یکطرف برای فریب افکار عمومی کشورهای آزاد است و از طرف دیگر برای مقابله با هماوردطلبی زنان در مبارزه برای آژادی و برابری است. پیشینه سیاسی و تعلق گروهی دو زن پیشنهادی، بر همگان روشن است. آنها مدافع دیدگاههای ارتجاعی در مورد زنان هستند. فاطمه آجرلو و مرضیه وحید دستجردی برای حقوق زنان تلاش نخواهند کرد و علیه مبارزه زنان خواهند بود. هر زنی که به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تن دهد، خدمتگزار نظام مردسالارانه موجود است و نقشش یاری رساندن به سرکوب زنان خواهد بود.

زینت میرهاشمی

zinat_mirhashemi

٠٠٣٣٦٦٠٠٧٤٤٨٩