افق روشن
www.ofros.com

!زندانی سیاسی آزاد باید گردد

مشترک                                                                                          چهارشنبه ٢۱ مرداد ۱٣٨٨

دوماه است که از مبارزات گسترده مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. در این مدت رژیم مستاصل و درمانده اسلامی همانند سی سال گذشته با سرکوب و کشتار در خیابانها، دستگیری هزاران نفر، شکنجه، اعدام، شوی اعترافات و دادگاه های فرمایشی می خواهد از تداوم مبارزات جلوگیری کند. اما مردم با ادامه مبارزاتشان نشان دادند که ترفندهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را به هیچ گرفته و عزم کرده اند با نظامی که سی سال کل جامعه را به اسارت گرفته است، پایان دهند.
در این میان اتحاد جنبش های مترقی و انقلابی زنان، جوانان،دانشجویان، کارگران و... نقش تعیین کننده ای در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
ما از تمامی آزادیخواهان و آنانی که از مبارزات مردم علیه رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی حمایت می کنند، آنانی که علیه سرکوب و شکنجه و بازداشت و کشتار هستند، آنانی که خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستند، می خواهیم به ما بپیوندند تا با حضور متحدانه خود بتوانیم هر چه بیشتر حمایت مردم مترقی و آزادیخواه جهان را با مردم ایران در آکسیونهای اعتراضی که هر شنبه برگزار خواهد شد،جلب کنیم.

زمان: شنبه ١۵ اوت ٢٠٠٩ ساعت ٣ تا ٧

شنبه ٢٢ اوت ٢٠٠٩ ساعت ٣ تا ٧

شنبه ٢٩ اوت ٢٠٠٩ ساعت ٣ تا ٧

مکان: میدان ترافالگارروبروی نشنال گالری

Trafalgar Square نزدیکترین ایستگاه قطار: Charing Cross

سازمان زنان هشت مارس (ایران- افغانستان)- انگلستان
 
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران- انگلستان
 
شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران