افق روشن
www.ofros.com

تظاهرات ایستاده در دفاع از مبارزات مردم - لندن

مشترک                                                                                                          چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

شش ماه از مبارزات گسترده مردم علیه جمهوری جنایتکار اسلامی می گذرد. شش ماه است که مردم ما بخصوص دختران و پسران جوان با مبارزات پیگیر خود خواب از چشم مرتجعین اسلامی ربوده اند. در این شش ماه رژیم درمانده اسلامی که سرکوب با موجودیتش رقم خورده و نشان داده که بخش جدایی ناپذیر نظامش بوده است با تمام قوا نیرو به خیابانها گسیل داد تا شاید با کشتار مردم، به زندان افکندن هزاران هزار نفر، با شکنجه و تجاوز و سبعیت هر چه تمامتر از تداوم مبارزات بکاهد. اما مبارزات مردم نه تنها ادامه یافته بلکه وارد مرحله نوینی شده است و در تداوم مبارزه پایه های بیشتر و بیشتری از رژیم را مورد حمله قرار داده است. از همین رو است که تمامی سران مرتجع اسلامی یکی پس از دیگری بر روی مردم شمشیر می کشند و می خواهند با اعدام و کشتار مردم از سرنگونی خود جلوگیری کنند. از طرف دیگر رهبران "سبز" تلاش دارند در مقابله با رادیکال تر شدن مبارزات مردم و عبور از دستور العمل های سازشکارانه اینان، مسئله "آشتی ملی" و برخی خواسته ها در همین نظام گندیده را بعنوان راه برون رفت پیش گذارند!
در این میان وظیفه تمامی نیروهای مترقی و انقلابی داخل و خارج است که در این دوره حساس و سرنوشت ساز فعالانه و خستگی ناپذیر به دفاع از مبارزات مردم که در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به پیش می رود، برخیزند و کلیه ترفندهای مرتجعین و سازشکاران را افشا نمایند.
به همین منظور ما تظاهرات ایستاده ای را برگزار می کنیم و از همه شما جوانان و مردم آزادیخواه می خواهیم که در این مبارزه شرکت کنید. با حضور خود در این تظاهرات به افشای هر چه بیشتر رژیم واپس گرای جمهوری اسلامی و جنایات آن بپردازیم و حمایت افکار مترقی این کشور را از مبارزات بپا خاسته مردم جلب کنیم.

زمان: جمعه ٨ ژانویه ٢٠٠١٠ ساعت ٣ تا ۵ عصر

مکان: مقابل سازمان عفو بین الملل 1Easton Street London WC1X ODW

نزدیکترین ایستگاه اندرگراند: Farringdon

ـ سازمان زنان هشت مارس (ایران ـ افغانستان) ـ انگلستان
ـ کمیته جوانان ـ انگلستان
ـ شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران
- فعالین سازمان فدائیان اقلیت- انگلستان