افق روشن
www.ofros.com

گرامی باد یاد جان باختگان دهۀ ٦٠ و جنبش توده ای اخیر

نهادهای همبستگی با...                                                                            جمعه ١٣ شهریور ۱٣٨٨

شطی از خون، حیات ننگین جمهوری اسلامی را رنگین نموده است. بیاد آوریم که از همان اوان سلطۀ شومشان، با شعارهائی به رنگ خون بر در و دیوار به ما یادآوری کردند که: "اسلام با خون رشد کرد" (اگر به خطا تصور می شد که منظور از این شعار، دادن خون توسط مسلمانان و جانبازی آنهاست، سران جمهوری اسلامی به ویژه "امام" آنها، در عمل نشان دادند که دقیقاً منظورشان خون ریزی، کشتار و قتل عام است) و برای فراموش نکردن این اخطار، آن سمبل دهشتناک فوارۀ خون در بهشت زهرا را آفریدند و خون جاری شد و جاری شد و هنوز هم جاری می شود تا بساط ننگین شان را آبیاری نموده و "رشد" و "استحکام" خود را با آن تضمین کنند.
دهۀ شصت و به ویژه تابستان ٦٧، اوج این شقاوت و ددمنشی بود، هزاران جوان آگاه و پرشور مجاهد و کمونیست را به فرمان امام خون آشامشان و به نیت "رشد اسلام" سبعانه قتل عام کردند و به خون نشاندند و شبانه در گورهای جمعی دفن کردند. "خاوران" و ده ها گورستان مشابه در سراسر ایران یادگار آن کشتار وحشیانه است که رژیم رذیلانه و کینه توزانه می کوشد با جلوگیری از مراسم سالانۀ یادمان جان باختگان و سرکوب اجتماعات خانواده های آنان و یا "بازسازی" خاوران، صورت مسئله را پاک کرده و آثار آن جنایات شوم را از حافظۀ تاریخی مردم بزداید.
امسال نیز شاهد تهاجم لجام گسیخته تر و وحشیانه تری به اجتماع خانواده های جان باختگان بودیم، به طوری که مطلقاً از برگزاری مراسم جلوگیری کرده و حتّا در بهشت زهرا آنان را بی شرمانه مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار میدهند. زیرا امسال شط خون جمهوری اسلامی هم چنان روان بود و در جریان جنبش عظیم توده ای اخیر، باز هم خون های پاک بی شماری بر سنگ فرش خیابان ها و در دخمه ها و درون زندان ها جاری کردند و رژیم از وحشت تداوم و گسترش خیزش مردمی، وحشیانه این مراسم را سرکوب کرد.
ولی جان های شیفته ای که در تابستان ٦٧ و سال های پیش از آن و بعد از آن، و در ماه های اخیر و تا همین امروز، سرافراشته و جان برکف، مرگ را پذیرفتند، بی گمان "عاشق ترین زندگان بودند"، زیرا زندگی پرشور و مرگ پرافتخارشان، امید به زیستن و باور به انسانیت و دنیایی نو و بهتر را تداوم بخشیده است. جنبش اخیر مردمی نشان داد که آن خون های پاک، آگاهی، هشیاری و تداوم مبارزه و مقاومت در مردم را رشد داد و سرنگونی فوارۀ خون حاکمین و بساط ننگین شان را بشارت آورد.
زنان، دانشجویان، جوانان، کارگران و زحمت کشان، خلق های مبارز و روشنفکران آگاه ایران، بی هراس از مرگ و از زندان در تداوم مبارزات خود، گام به گام سنگرهای تازه ای را تصرف می کنند و دور نیست زمانی که دیوار پوسیده و ترک برداشتۀ رژیم سرمایه داری حاکم را بر سرشان خراب کنند.

گرامی باد یاد جان باختکان دهۀ ٦٠ و جنبش توده ای اخیر!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور

١٠ شهریور ١٣٨٨

- کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا - labour.kargar@gmail.com
ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا- proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران - نروژ - cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه - sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران - فرانکفورت و حومه - kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر - kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد - isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ - kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی - ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری -iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن - leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا - toronto_committee@yahoo.ca