افق روشن
www.ofros.com

...۱٣ آبان امسال را بر علیه جمهوری اسلامی

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری                                                            سه شنبه ١٢ آبان ۱٣٨٨


١٣ آبان امسال را بر علیه جمهوری اسلامی

و باشعارهایی در متحد کردن مبارزه کارگران ـ دانشجویان و دانش آموزان برگزار کنیم !

حکومت هایی که بقاء نظام خود را در مسیر دیکتاتوری و حفقان پیش میبرند، روزهای سیاهی با کشتار جمعی از خویش بجای میگذارند که در صفحه تاریخ برای همیشه نقش می بندد و یادآور بیرحمی، روشهای پلیسی ـ نظامی و وحشیگری است. یکی از اینگونه رژیمها، حکومت دیکتاتوری سلطنتی و یا نظام پادشاهی سابق بود که روزهای تاریخی سیاهی از خود بیادگار گذاشته است که جامعه ی آزادیخواهی دز سطح وسیع هر ساله با گرامیداشت خاطره ی جانباختگان چنین روزهائی در عین حال نفرت بیکران خود را از این گونه رژیمها و بر علیه هر گونه دیکتاتوری سرمایه ابراز میدارد. پس از حمام خونی که رژیم سلطنتی در سراسر ایران و بطور مشخص در ١٧ شهریور ۵٧ در میدان ژاله تهران آفرید، مدارس و دانشگاهها در تعطیلات تابستانی بسر میبردند و مردم شجاع با تظاهرات عظیم و میلیونی در برابر ارتش مسلح شاهنشاهی با مشت های گره کرده خویش مقابله می نمودند. مهر فرا رسید و کلاس های درس دانش آموزان و دانشجویان آغاز گشت. ولی این کلاسها همراه معلمین، کلاسهای درس مبارزه بودند. تشکیل هسته ها و گروههای متفاوت دانش آموزی و دانشجویی جهت سازماندهی هر چه بهتر مبارزات و شکستن حکومت نظامی رژیم شاهنشاهی سابق یکی از اهداف آنان را تشکیل میداد. صبح روز ١٣ آبان ١٣۵٧ ، دانش آموزان مبارز بسیاری از مدارس برای همبستگی با دانشجویان، رهسپار دانشگاه میشوند و زیر نگاه خشونت بار نظامیان سلطنتی وارد دانشگاه میگردند. انها در یک راهپیمائی مسالمت آمیز، قصد همبستگی و اتحاد با دانشجویان را داشتند. که نظامیان در صحن دانشگاه برویشان آتش میگشایند و در نتیجه ۵٦ نفر از دانش آموزان مبارز جان خود را از دست میدهند. رژیم جمهوری اسلامی با روی کار آمدنش ١٣ آبان ١٣۵٨ بوسیله "دانشجویان خط امام" سفارت آمریکا را اشغال میکند تا بدین وسیله از یک طرف این روز را مصادره و از آن خود سازد و از طرف دیگر اسناد ارتباط های محرمانه از جمله هویزر با رهبران رژیم را از بین ببرد. همه میدانیم که شعارهای اکثریت دانش آموزان و دانشجویان با خواست های مذهبی تفاوت داشت و جمهوری اسلامی با ددمنشی نمیتواند از آن سو استفاده و جعل سیاسی نماید. آنها در بیرحمی گوی سبقت را از رژیم ارتجاعی سلطنتی نیز برده اند و یا در بهترین حالت سگ زرد برادر شغال است. امسال در شرایطی ١٣ آبان روز مبارزه و خونین دانش اموزان فرا می رسد که جنبشی فراگیر و توده ای بر علیه رژیم انسانکش اسلامی سرمایه در جریان است. این جنبش در برگیرنده خواست های سرکوب شده ای می باشند که ٣١ سال قبل در چنین روزی بوسیله دانش آموزان انقلابی در پیوستگی با توده مردم و دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف فریاد زده شدند. آن روز ها و بویژه ١٣ آبان مانند امروز سینه دانش اموزان ودانشجویان هدف گلوله قرار می گرفت و گرفت و حداقل ۵٦ دانش آموز و دانشجو به همراه استاد انقلابی شان نجات الهی به خون در غلطیدند. جنبش انقلابی و ازادیخواهانه اگر چه در قیام ٢٢ بهمن پنجاه و هفت به سرنگونی نظام سلطنتی منجر شد ولی در فقدان یک طبقه کارگر متشکل و با سوء استفاده سرمایه رژیمی سر کار امد که در کشتار و شکنجه و اعدام های دسته جمعی روی اخلاف خود را سفیدنمود. اما جنبش توده ای اخیر می رود با همبستگی جنبش های اجتماعی همچون جنبش زنان دانشجویان ودانش آموزان و روشنفکران با جنبش طبقه کارگر تشکل محور بساط رژیم جهل و انسان ستیز جمهوری اسلامی را جمع نموده و بر خرابه های آن جامعه ای نو و عاری از زندان و شکنجه، جهل و خرافه، ستم و استثمار بنا نهد. در این کارزار مبارزه میلیونها دانش اموز ودانشجو در ١٣ آبان امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اینبار جنبش دانش آموزی ـ دانشجوئی میباید سمت گیری مبارزات خویش را در جهت منافع کارگران و زحمتکشان قرار دهند و در چنین راستائی تشکلات مستقل توده ای، هسته ها و گروهای گوناگونی را جهت آرایش و پالایش هر چه بیشتر خویش در برابر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، سازماندهی کنند. ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور سی و یکمین سالگرد ١٣ آبان را گرامی میداریم و بر اتحاد و همبستگی مبارزه آزادیخواهانه دانش آموزان و معلمان با مبارزه کارگران پای می فشاریم و گامی دیگر در تداوم مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم را بر می داریم .

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

١٢ آبان ١٣٨٨- ۴ نوامبر ٢٠٠٩

- کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا    unionnn1@gmail.com
- كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا    proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران - نروژ    cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه    sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران - فرانکفورت و حومه    kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر    kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد    isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ    kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی    ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری    iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن    leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا    toronto_committee@yahoo.ca