افق روشن
www.ofros.com

شانزده آذر

جنبش آزادیخواهی گامی دیگر رو به جلو

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری                                                                  دوشنبه ٩ آذر ۱٣٨٨

شانزده آذر برگزاری شانزده آذر ۱٣٨٨ در برابر دولت کودتا و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تجلی خاصی از مبارزه را سازمان خواهد داد ، چراکه با گذشت شش ماه از جدال جنبش عظیم اجتماعی علیه حاکمیت و در حالی که نظام سرکوبگر سرمایه در این مدت ده ها نفر را به قتل رسانده ولی قادر نیست جنبش را مطابق با امیال خویش مهار نماید. با گذشت زمان نیروی اعتراضی در شکل نسبی نقصان یافته خویش، کیفیت والائی میگیرد و بیش از پیش رادیکالیزه میشود. بیهوده نیست که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی تشکلات مستقل طبقاتی کارگری را غیر قانونی میداند و مسئولان آنرا با تهدید و ارعاب و شکنجه و زندان باسارت میگیرد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه یکی از آنان است. مضافا که بخش قابل توجه ای از دانشجویان با سمت گیری بطرف کارگران و زحمتکشان، که صاحبان اصلی جامعه هستند، سنگر جدید مبارزه را پربارتر خواهند نمود و شعارهائی در جهت آزادی زندانیان سیاسی و نیز آزادی کارگران زندانی سر می دهند آنها بر این واقفند که هیچ جنبش اجتماعی نمیتواند سیر صعودی را طی نماید و خواستها و نیز شعارهای عدالت جویانه را پیشه کند، بدون اینکه خود را به منافع طبقه کارگر نزدیک سازد.
اکثریت دانشجویان دانشگاههای ایران به واقعیت یاد شده در فوق آگاهی کامل دارند و با اتخاذ برنامه و سیاستی اصولی از یک طرف ترفندهای بخشی از حاکمیت را که "سبزگونه" در پی نجات نظام جمهوری سرمایه داری ا سلامی است خنثی میسازند و از طرف دیگر با کوشش درساختن تشکلات توده ای دانشجویان به مثابه ظرفی برای بیان خواست های صنفی و سیاسی خویش و نیز وسیله ای برای به میدان آوردن مبارزه توده ها ی دانشجو با اتخاذ شعارهای مترقی و پیشرو به منافع کارگران و زحمتکشان روی میآورند و با صلابت و پویائی همراه با جنبش زنان و سایر نهادها تسمه های انتقالی مستحکمی را جهت اتحاد جنبش های اجتماعی به یکدیگر با محوریت طبقه کارگر و از این طریق، گام نهادن بسوی تغییرات بنیادی، در جامعه بوجود میآورند. بنابراین اتحاد و مبارزه ی دانشجویان فقط در چنین مسیری شفافیت مییابد و راه پیروزی های آتی را میگشاید و اینگونه بیش از پیش لرزه بر اندام رژیم جمهوری اسلامی می اندازد. شانزده آذر امسال نیز فرصتی تاریخی است که پیشروی جنبش آزادیخواهی را به مبارزات دانشجویی و فعالیت سوسیالیستهای آن گره زده است .

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

نوامبر ٢٠٠٩

- کمیته همبستگی با کارگران ایران - استرالیا    unionnn1@gmail.com
- كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا    proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران - نروژ    cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه    sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران - فرانکفورت و حومه    kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر    kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد    isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ    kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی    ankjch@yahoo.co.uk
- شبکه همبستگی کارگری    iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن    leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا    toronto_committee@yahoo.ca