افق روشن
www.ofros.com

ما خواهان افشای حقایق این جنایات و نیز تمام جنایات دولتی هستيم

بيانيه نازنین پوینده و سهراب مختاری                                                              یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨


بيانيه فرزندان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده

ما خواهان افشای حقایق این جنایات و نیز تمام جنایات دولتی هستيم

یازده سال از فاجعه ی قتل پدرانمان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو نویسنده ی آزاده و عضو برجسته ی کانون نویسندگان ایران گذشت و هنوز هویت آمرین و عاملین این جنایت هولناک برای خانواده های قربانیان و مردم ایران افشا نشده است. یازده سال است که به خانواده های ما حتی اجازه ی برگزاری مراسم شایسته ای برای گرامیداشت یاد و راه این دو نویسنده ی آزاده داده نمی شود و امسال نیز نیروهای انتظامی و امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها و مختاری و پوینده ممانعت کردند.
اما ما همچنان بر خواسته ی به حق خود استوار ایستاده ایم و تا زمانی که زنده ایم برای اجرای عدالت و افشای حقایق این قتل ها که علیه آزادیخواهی و جامعه ی روشنفکری در ایران صورت گرفت، تلاش خواهیم کرد.
ما بی هیچ حس انتقام جویانه ای خواهان افشای حقایق این جنایات و نیز تمام جنایات دولتی در سی سال گذشته ی کشورمان هستیم. و همچون پدرانمان لغو مجازات اعدام و برچیدن دستگاه سانسور و سرکوب را پیش شرط تحقق آزادی و اعتلای فرهنگی در کشورمان می دانیم.

یادشان گرامی و افکارشان جاویدان

نازنین پوینده و سهراب مختاری

یکشنبه ۱۵ آذر