افق روشن
www.ofros.com

!جنبش اعتراضی- انقلابی و تهاجمات نوین ارتجاع بورژوازی به جنبش کارگری

سازمان رزمندگان...                                                                                     جمعه ٦ آذر ۱٣٨٨

اگر چه تهاجم دستگاه سرکوب ارتجاع بورژوازی به جنبش کارگری و بخاک و خون کشیدن اعتصابات و اعتراضات کارگری، دستگیری و به بند کشیدن و اعدام کارگران کمونیست و فعالان کارگری امری جدید نیست و ارتجاع بورژوازی از همان بدو به قدرت رسیدنش در سرکوب جنبش کارگری از هیچ دنائتی خودداری نکرده؛ اما دستگیریها و بگیر و ببندهای جدید کارگران کمونیست و فعالین کارگری بر بستر جنبش اعتراضی انقلابی جاری حکایت از پدیداری مولفه های نوین در نبرد جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی دارد.
اینروزها ما شاهد تدارک رویاروئی های نوینی میان ارتجاع و جنبش کارگری هستیم. تمامی شواهد حکایت از آن دارد که در پی تشدید و گسترش مبارزات روزمره کارگری و تحرکات کارگران کمونیست و فعالین جنبش کارگری جهت ارتقا و گسترش سازماندهی نبردهای کارگری حول مقابله با شرایط اقتصادی-سیاسی حاکم، دوران نوینی در افق نبردهای کارگری-انقلابی در حال پدیداری است. دورانی که با سیاست و شعائر نوین در مقابله با فقر و فاقه موجود و در نبرد برای نان برآمد نموده و و با گسترش رادیکالیسم انقلابی به نبردی سراسری و آزادیخواهانه پای خواهد نهاد. سیر اوضاع موید آن است که نبرد کارگری در مسیر نمایش قدرت و مارش طبقاتی خویش گام مینهد. از سوی دیگر در اردوگاه ارتجاع حاکم با اشراف به همین امر تدارکات وسیعی جهت مقابله با اوضاع آتی در جنبش کارگری، در دستور قرار گرفته است. تحرکات در دستگاه سرکوب ارتجاع بیانگر آن است که مرتجعین جهت محاصره و عقب راندن تحرکات کنونی و آتی جنبش اعتراضی انقلابی و مقابله با خیزش اجتناب ناپذیر جنبش کارگری و همچنین در جهت اجرای طرحهای جدید اقتصادی-که حاصلی جز خانه خرابی بیشتر کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را در پی نخواهند داشت- به تدارک تهاجمات جدید و گسترده به کارگران کمونیست و فعالین جنبش کارگری به مثابه بستر بروز رادیکالیسم انقلابی روی آورده اند. چنگ و دندان نشان دادن به فعالین کارگری،تحت فشار قرار دادن کارگران زندانی، دستگیری مجدد فعالین کارگری، حمله لجام گسیخته به اعتراضات کارگری، آموزش نیروهای سرکوب جهت مقابله با کارگران و مانور نظامی جهت سرکوب اعتراضات کارگری از زمره تحرکاتی است که از سوی دستگاه سرکوب در حال اجرا است. آنان قصد دارند با محاصره کارگران از خیابانی شدن اعتراضات ممانعت بعمل آورده و با دستگیری نمایندگان کارگران از شکل گیری تشکلهای کارگری جلوگیری نمایند.
سیر رویدادها حاکی از آن استکه پیامدهای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شرایط کنونی سیر بعدی جنبش اعتراضی-انقلابی را رقم خواهد زد. سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحولات در رویاروئی آتی در میان جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است. این دقیقا همان نکته ای است که سبب سبوعیت عنان گسیخته کنونی دستگاه سرکوب در مقابله با نبردهای کارگری گردیده است. نکته ای که بایستی کمونیستهای انقلابی را به مجاهدتی همه جانبه جهت برپائی سازمانهای کارگری انقلابی در صفوف جنبش کارگری بکشاند. تشکلهائی که مشخصه اشان این باشد که نبرد برای نان را تابعی از مبارزات آزادیخواهانه و سوسیالیستی طبقه کارگر محسوب دارند. تشکلهائی که مقابله با تهاجم ارتجاع را سنگری از مبارزات آزادیخواهانه طبقه کارگر دانسته و کانون وسیعترین تبلیغات سیاسی و آزادیخواهانه را بر بستر جنبش اعتراضی انقلابی سازمان دهند. کمونیستهای انقلابی وظیفه دارند که جهت گسترش جنبش گارگری و ارتقا جنبش اعتراضی انقلابی –هم اکنون- بیش از هر زمان دیگری همگان را به تقابل با موج تهاجم به جنبش کارگری بخوانند. تمامی کسانی که خود را مدافع جنبش کارگری میدانند بایستی مجدانه و با جدیت بر علیه تهاجم فوق نبرد نمایند.
دقیقا و بر اساس آنچه که تا کنون گفته ایم به گمان ما نکته فوق در عین حال بایستی مبدا حرکت کمونیستهای انقلابی در اتخاذ خط مشی تاکتیکی در شرایط حاضر باشد. طبیعی است که نبرد آزادیخواهانه طبقه کارگر تابعی از منافع پرولتاریا در سیر مبارزه طبقاتی است و یا به بیانی دیگر میتوان گفت که برای کمونیستهای انقلابی این نبرد تابعی از مبارزات سوسیالیستی طبقه کارگر است. بدین لحاظ خط مشی تاکتیکی فوق بایستی در خدمت تربیت سیاسی و سازماندهی نبرد پرولتاریا با روح آرمانهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی باشد. تمامی حیات جنبش اعتراضی انقلابی در شرایط کنونی منوط و مشروط به مسئله فوق است. حیات جنبش اعتراضی انقلابی در گرو آن است که جنبش کارگری در مقابله با تهاجم بورژوازی قادر گردد که با برافراشتن پرچم نبرد برای آزادی معادله را بسود صفوف انقلاب تغییر دهد. تنها با برافرازی پرچم آزادی است که ما قادر به گام نهادن به پیش خواهیم شد و سرکوبگران قادر به محاصره ما نخواهند گشت.

نان، آزادی، سوسیالیسم!

سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

آبان ماه سال ١٣٨٨

razmandehi@ymail.com