افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا

شورای پشتیبانی...- تورنتو- کانادا                                                                              پنجشنبه ١٠ دی ۱٣٨٨

به همت شوراى پشتيبانى و چندين سازمان و جريان مترقى تظاهراتى در تاريخ ٣٠ دسامبر عليه جمهورى اسلامى و در حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در مقابل سفارت جمهورى اسلامى در اتاوا برگزار گرديد. دراين تظاهرات جمعيتى بيش از ١۵٠ نفر با وجود سازماندهى يك روزه و سرماى شديد از شهرهاى تورنتو، مونترال و اتاوا شركت كرده بودند. معترضين شعارهاى متنوعى با مضمون آزاديخواهانه و برابرى طلبانه عليه كليت رژيم جمهورى اسلامى سردادند و جنايات و خشونت لجام گسيخته رژيم را محكوم كرده و خواهان آزادى فورى همه دستگير شدگان و زندانيان سياسى شدند.
تعداد زيادى از شركت كنندگان با استفاده از تريبون آزادى كه توسط سازماندهندگان تظاهرات تهيه شده بود عليه جنايات جمهورى اسلامى و در حمايت از مبارزات مردمى در ايران سخنرانى كردند و وعده دادند كه اين اكسيونهاى اعتراضى به اشكال مختلف ادامه خواهند داشت.
لازم به گزارش است كه درر وزهاى ٢٧ و ٢٨ دسامبر نيز دو حركت اعتراضى توسط شوراى پشتيبانى و ديگر نيروهاى مترقى در شهر تورنتو برگزار گرديده بود.

زنده باد مبارزات آزاديخوهانه و برابرى طلبانه مردم در ايران

سرنگون باد رژيم جنايتكار جمهورى اسلامى ايران

شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران (تورنتو- کانادا)

٣٠ دسامبر ٢٠٠٩

shora.poshtibani@yahoo.com

٢٩۴۵-٩٩٧-٤١۶