افق روشن
www.ofros.com

گوشه های از اعتراضات و مبارزات مردم در روز"عاشورا" در تهران

یکشنبه ٦ دی ماه ١٣٨٨ - ٢٧ دسامبر ٢٠٠٩