افق روشن
www.ofros.com

اعلامیۀ دوم جمعی از خانواده ھای جانباختگان دھۀ شصت

یاد جانباختگان کشتارھای سی سالۀ حاکمیت اسلامی را در خاوران گرامی بداریم

جمعی از خانواده ھا                                                                           چهارشنبه ١١ شهریور ۱٣٨٨

سی و یک سال از مصادره ی انقلاب می گذرد. نظام اسلامی حاکم در تمامی این سی و یک سال بدون وقفھ بھ سرکوب، زندان، شکنجھ جناح ھای حاکم کھ « خانوادگی » و اعدام مخالفین مشغول بوده و ھست. دستگاه سرکوب ضد انقلابی حاکمیت بدون تاثیرپذیری از اختلافات گاه بسیار ھم پرسروصدا شده، در مسیر ضد انقلابی و ضد مردمی راه خود را رفتھ و ابزاری فراجناحی در جھت حفظ نظام و سرکوب مخالفین بوده است. اما در روند این سی و یک سال دو نوبت در کشتار و شکنجھ ی مخالفین روی اسلاف خود را سفید کرد. یکی در دھھ ی ٦٠ کھ با بھانھ ی جنگ توانست در یورشی ده سالھ، و نقطھ اوج آن سال ٦٧ ، مخالفین را قتل عام و قلع و قمع کند و یکی در دو ماه اخیر: زمانی کھ مردم بھ خاطر عمیق شدن شکاف جناح ھا، پس از سی سال توانستند فریادھای فروخورده ی خود را بھ خیابان ھا و پشت بام ھا ببرند و خواستار بازپس گیری انقلابشان شوند.
سی سال پس از حاکمیت اسلامی بھ رغم تعمیق شکاف ھای جناحی، دستگاه سرکوب باز ھم ھمان کاری را با مخالفین می کند کھ سی سال پیش با آن ھا کرد: سرکوب، زندان، شکنجھ، تجاوز جنسی، اعدام، مضحکھ ھای اعتراف گیری و پرونده سازی... اما این بار بھ واسطھ ی اینکھ ھدف حاکمیت بیشتر ارعاب مخالفین بود، در وحشیگری و شکنجھ ھای قرون وسطایی گوی سبقت از تمامی اسلاف فاشیستش ربود.
اگر خبر کشتارھای دھھ ی شصت و بھ ویژه کشتار جمعی زندانیان در سال ٦٧ کمتر بھ گوش جھانیان رسید و بسیاری از سازمان ھای خفقان گرفتھ بودند، این بار بھ واسطھ ی فریادھای رسای مردم، خبررسانی مردمی، « مدافع دموکراسی » و دولت ھای « مدافع حقوق بشر » فشار افکار عمومی و نیروھای مترقی در اقصا نقاط جھان، ھیچ قدرتی قادر نیست فریاد مردم را نادیده بگیرد، حتی عناصری از خود حاکمیت اسلامی. اما جدا از اینکھ چھ کسانی از این فریادھا حمایت می کنند، ماھیت این فریادھا با فریادھای بریده شده ی دھھ ی شصت تفاوتی ندارد:ھمھ ی آنان خواستار آزادی و عدالتند. اما بھ رغم تمامی این فریادھا و فشار افکار عمومی، ماشین سرکوب نظام اسلامی ھمان کاری را با مردم معترض می کند کھ دھھ ی شصت با مخالفین کرد. بنابراین نظام اسلامی و ماشین سرکوبش در مقابل تمامی ما ایستاده است، ما ھمھ از یک خانواده ایم. دردھا و آرزوھایمان مشترک است و ھمھ فریادی مشترک برآورده ایم.
ما خانواده ھای کشتھ شدگان دھھ ی شصت در طی این سال ھا تحت سخت ترین شرایط بوده ایم و می دانیم اگر این روال ادامھ یابد آنچھ کھ بھ ما رفتھ است بھ خانواده ھای کشتارھای اخیر نیز خواھد رفت.
عزیزانمان را ربودند، شکنجھ دادند و اعدام کردند. نھ از زمان محاکمھ ی آن ھا اطلاع داشتیم و نھ کسانی کھ آن ھا را محاکمھ کردند دیدیم و نھ جرم آن ھا را فھمیدیم. بعد از اعدامشان نھ وصیت نامھ یی از آن ھا دریافت کردیم و نھ جنازه اشان را، و نھ محل دفن شان را می دانستیم. پس از مدت ھا جستجو گفتند کھ عزیزانمان را در گورھای فردی و یا دستھ جمعی در خاوران و یا قبرستان ھای مشابھ در شھرستان ھا، دفن کرده اند. امروز مخالفین توی تظاھرات با باتوم وگلولھ کشتھ می شوند و یا در زندان ھای رسمی و غیررسمی با وحشیانھ ترین شکنجھ ھا و تجاوز جنسی روبرو ھستند و اگر شانس بیاوریم شاید بتوانیم جنازه ھای آنان را تحویل بگیریم.
درطی این مدت ما خانواده ھا را نیز ھمانند عزیزانمان مورد اذیت و آزار قرار دادند. ما را از ادامھ تحصیل محروم کردند. از کار اخراجمان کردند و راه ھرگونھ ترقی و پیشرفت را برما بستند. خانواده ھایمان پاشیده شد و در این میان کسانی سکتھ کردند و یا دیوانھ شدند. عده زیادی مجبور بھ مھاجرت از مملکت خود شده و در غربت دچار افسردگی، فقر و بیماری شدند. بھ بازماندگان کشتارھای اخیر نیز اجازه نمی دھند بر مرگ عزیزانشان گریھ کنند و یا در باره اشان حرف بزنند. آنان را تھدید می کنند و راه گورستان را بر آن ھا می بندند. ھمان کاری را با آن ھا می کنند کھ با بازماندگان کشتارھای دھھ ی شصت کردند.
حتی راه گورھایی کھ خود بھ ما آدرس داده بودند را بستند. زمانی درب خاوران را بستند. زمانی دیگر بدون بھانھ قبرھا را زیرو رو کردند و بھ جای گورھا نھال کاشتند. اجازه ندادند حتی در خانھ ھایمان مراسم بگیریم. ما و فرزندانمان را تھدید ودستگیر کردند. بھ مراسمی کھ در خانھ ھای شخصی خود برگزار کرده بودیم حملھ کردند و خانواده ھا را تحت فشار گذاشتند کھ حتی در خانھ ھا ھم مراسم برگزار نکنند. و مگر امروز با مردم معترض غیر از این می کنند؟
بنابراین ما عده ای از خانواده ھای جانباختگان دھھ ی شصت از مردم آزاده و آزادی طلب ایران دعوت می کنیم برای ھمدلی و ھمدردی با بازماندگان کشتارھای دھھ ی شصت و بازماندگان کشتارھای وقایع اخیر روز ششم شھریورساعت ٩ صبح در سالگرد بیست ویکمین سال کشتار جمعی زندانیان، در خاوران گردھم آیند. گردھم آیی ما برای طرح خواست ھای زیر است:
١. پی گرد و محاکمھ ی مسببین کشتارھای دھھ ی شصت، بھ ویژه اعدام ھای دستھ جمعی سال ٦٧ و سرکوب، کشتار، شکنجھ و تجاوزات حوادث اخیر
٢. اعلام اسامی دفن شدگان دھھ ی شصت در گورستان خاوران و اعلام اسامی کشتھ شدگان و زندانیان وقایع اخیر
٣. آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی
۴. الغای اعدام برای ھر جرمی و شکنجھ تحت ھرعنوانی ۵. دریافت کیفرخواست محکومین سیاسی و اعدام شدگان در طی این سی سال و افش ای علت اعدام آنان
٦. دریافت وصیت نامھ اعدام شدگان
٧. بھ رسمیت شناختن محل دفن اعدام شدگان سی سال حاکمیت اسلامی در تھران و شھرستان ھا و تحویل بدون قید و شرط کشتھ شدگان حوادث اخیر بھ خانواده ھا و اجازه ی برگزاری مراسم در منازل و یا سر خاک این کشتھ شدگان
٨. اجازه ی گذاشتن سنگ برقبر کشتھ شدگان
٩. پیگرد ومحاکمھ ی عامرین و عاملین کسانی کھ اقدام بھ تخریب خاوران و گورستان ھای مشابھ در سایر نقاط ایران کرده و بھ آزار خانواده ھا درطی این سال ھا پرداختھ اند،
١٠ . بازگرداندن حقوق شھروندی خانواده ھا و متوقف کردن ھرگونھ محدودیت و محرومیت اجتماعی، سیاسی، فرھنگی واقتصادی در مورد آنان... و
١١ . پذیرش و حفظ گورستان خاوران و گورستان ھا و یا قبرھای مشابھ در سایر نقاط کشور بھ عنوان سندی

تاریخی از جانب نھادھای محلی و بین المللی

٢٦ مرداد ١٣٨٨