افق روشن
www.ofros.com

۱٣ آبان روز دانش آموز را گرامی می داریم

خودروکار                                                                                               شنبه ۱٦ آبان ۱٣٨٨

وبا شعار ۱۳ آبان ۵۷
دهها هزار کشته صدها هزار زخمی
هرگز مباد سازش
هرگز مباد تسلیم
وبا ایمان به راه رهروان راستین آغازگران جنبش ۱۳ آبان ۵۷
اعلام می کنیم هدف وشعار آغاز گران ۱۳ آبان ۵۷ نه تسلیم به سرمایه داری وبخش خصوصی بلکه نبرد با سرمایه داری و سرگرده آن امپریالیسیم آمریکا بود.
ومنافع ما کارگران تنها در فروپاشی جهان سرمایه داری وامپریالیسیم جهانی نهفته است
شعارهای ناسیونالیستی وضدیت با منافع کارگران جهان از جمله فلسطین هیچ جایگاهی در میان ما کارگران ندارد.
ما کارگران منافع مشترکی با همه کارگران جهان داریم.
وبرای بدست آوردن آن مبارزه می کنیم.
تسلیم در دامن شعار های احساسی هیچ ارمغانی برای ما ببار نخواهد آورد.
هدف طبقه کارگر برای ساختن دنیای آری از طبقات بهره کش و ضد آزادی است.
وپس با شعار

نه سازش نه تسلیم نبرد تا پیروزی

به استقبال این روز می رویم

جمعی از کارگران ایران خودرو

چهارشنبه سیزدهم آبان ١٣٨٨

http://khodrokar.blogfa.com