افق روشن
www.ofros.com

دفاع ازمبارزات خلق عرب یک وظیفه انقلابی و انسانی است


سازمان اتحادفدائیان کمونیست                                                                            دوشنبه ۲٩ فروردین ١٣٩٠

اخبار منتشره حاکی از آن است که تظاهرات اعتراضی خلق زحمتکش عرب اهواز در شهرهای این منطقه همچون شلنگ آباد،شیبان،زرقان،الدایره، ملاشیه، خشایار، علوی، حمیدیه،شیبان و برخی مناطق اهواز با سرکوب نیروهای امنیتی وانتظامی رژیم مواجه شده است. بدون تردید نابودی ستم ملی، جنسی و طبقاتی و حق کسب تعین سرنوشت مثل مبارزات کارگران و زحمتکشان سایر ملل تحت ستم واستثمار جوهر مطالبات خلق این منطقه را نیز تشکیل میدهد که با وجود دولت ارتجاعی و تمرکزگرا و سرکوبگر جمهوری اسلامی این ستمها تشدید شده است چنانچه چند سال قبل نیز رژیم تلاش کرد برای منکوب اعتراضات مردم طی پروژه ای با جابجایی جمعیت ترکیب ملی این مناطق را تغییر داده و با انداختن اختلافات قومی قبیله به اهداف خود دست یابد که با اعتراضات توده ای مردم مواجه شد و در درگیری بین مامورین دولتی و مردم معترض عده ای کشته وزخمی شدند. امسال نیزمردم زحمتکش این منطقه به بهانه سالگرد کشتار شش سال قبل با طرح مطالبات خود دست به تظاهرات اعتراضی زده بودند که با یورش و تیراندازی نیروهای سرکوبگررژیم عده ای کشته و زخمی شده اند.
بدون شک و تردید مبارزات خلق زحمتکش عرب برای رفع ستم ملی جنسی وطبقاتی و کسب حق تعیین سرنوشت حق انکارناپذیر آنها محسوب میشود و بدون برسمیت شناخته شدن این حقوق صحبت از دموکراسی و عدالت و برابری محلی از اعراب ندارد.اما درعین حال باید تاکید کرد که ستم ملی جدا از ستم جنسی و طبقاتی و سایر تبعیضات و نابرابری های اجتماعی در منطقه و سراسر ایران نیست. از این رو طرح و مبارزه برای این مطالبات بر حق و کسب حق تعیین سرنوشت حق مسلم وانسانی است که نباید گذاشت مورد بهره برداری طبقات ارتجاعی و دول استعمارگر خارجی قرار گیرد. حفظ استقلال، اتکا به طبقه کارگر و اتحاد صفوف زحمتکشان به همراه مطالبات زنان، کارگران، جوانان، دانشجویان هر منطقه هم همبستگی و پشتیبانی کارگران و زحمتکشان و خلقهای سراسر ایران را به همراه خواهد داشت وهم تضمینی است برای پیروزی مطالبات و خواستها و اهداف جنبش های اجتماعی همان منطقه.
ماضمن محکوم کردن اعمال سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی از مبارزات خلقهای تحت ستم و استثمار عرب حمایت میکنیم و در عین حال خواستار هشیاری نیروهای طبقه کارگر، زحمتکشان و آزادیخواهان منطقه در برابر ناسیونالیسم افراطی محلی، دول مرتجع منطقه و نیز نفوذ و سوءاستفاده دول امپریالیستی از این مبارزات هستیم. سازمان ما بر پایه سه اصل مبارزه با ستم ملی، جنسی و طبقاتی خواستار اتحاد همه نیروهای انقلابی، سوسیالیست و آزادیخواه در مناطق ملی، از جمله جبهه چپ انقلابی در سراسر کشور علیه نظام ارتجاعی حاکم است که نابودی تبعیضات و ستمهای جنسی، ملی و طبقاتی و حق تعیین سرنوشت از جمله مطالبات و برنامه مبارزات و اهداف آن را تشکیل میدهد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورایی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

٢٧ فروردین ١٣٩٠