افق روشن
www.ofros.com

(دربارۀ تاریخچۀ شکل‌گیری جریان دانشجویان آزادیخواه و برابری‌طلب (داب


اطلاعیه هیات‌ تحریریه خاک                                                                              سه شنبه ١٣ دی ماه ١٣٩٠

در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۱ و در جریان بروز اختلافات داخلی در حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، بیانیه ای از سوی یکی از طرفین دعوا در این حزب منتشر شد که طی آن اشاراتی به تاریخچه ی تشکیل جریان «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» صورت گرفت. در همین راستا ما اعضای هیئت تحریریه نشریه خاک، به عنوان بخش مهمی از سازمان دهندگان جریان مورد نظر و همچنین به عنوان بنیان گزاران نشریه خاک، اولین ارگان علنی کمونیسم در ایران که نقش بی بدیلی در شکل دهی تئوریک و پراتیک جریان «چپ رادیکال» و پس از آن «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» داشت، لازم دیدیم که به ذکر نکاتی درباره ی اشارات مورد نظر در این بیانیه بپردازیم.
اتهام وابستگی تشکیلاتی «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» به حزب حکمتیست اتهامی است که طی دوران سرکوب «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب»، از سوی دستگاه سرکوب و همچنین جریانات منحط اپوزیسیون عنوان و تبلیغ شد و چه خود دانشجویان و چه حزب حکمتیست طی بیانیه ها و مصاحبات و مکتوبات خود به حق به انکار آن پرداختند. نکته ی تأسف برانگیز در ارتباط با بیانیه ی اخیر مربوط به حزب مورد نظر این است که طی این بیانیه، بر خلاف سیاست‌ها و گفته های تاکنونی همین حزب، این ادعا مطرح می‌شود که «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» از دل کمیته های کمونیستی حزب حکمتیست سر برآورده و همچنین تحت تأثیر کار نقشه مند این حزب بوده که پرچم سوسیالیسم در دانشگاه‌های ایران به اهتزاز درآمده!
بدینوسیله ما اعضای هیئت تحریریه ی نشریه خاک اعلام میکنیم که نه تنها به اهتزاز درآمدن پرچم سوسیالیسم و آزادی و برابری برای اولین بار در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۲ یعنی قبل از انشعاب حزب حکمتیست از حزب کمونیست کارگری، تحت تأثیر کار نقشه مند هیچ کدام از احزاب نامبرده نبوده بلکه شکلگیری جریان «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» نیز به کل مستقل از هر حزب و سازمان اپوزیسیون و کمیته های حزبی مربوطه شان بوده است. خرج کردن تجربه ی «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» در اختلافات درون حزبی نه تنها غیر اخلاقی بلکه بر خلاف واقعیات تاریخی است. شکلگیری این جریان دانشجویی نتیجه ی مطالعه، تشکل یابی، سازماندهی، فعالیت صنفی و سیاسی پیگیر فعالان دانشجویی در دانشگاه‌ها و جامعه ی ایران و همچنین پیشبرد جدل‌های تئوریک و پراتیک در سطح گسترده از سال ۱۳۸۱ بود که به صدور اولین بیانیه آن در خرداد ۱۳۸۵ و سپس سرکوب گسترده ی آن طی پاییز و زمستان ۱۳۸۶ انجامید.
بررسی تاریخی تجربه ی «دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب» در دانشگاه‌های ایران امری است ضروری که وظیفه ی آن بیش از هر کس دیگری بر دوش فعالان سابق همان جریان است. هیئت تحریریه ی خاک نیز در کنار دیگر فعالان سابق جریان مورد نظر امید دارد که در آینده ی نزدیک به این امر مهم تاریخی پرداخته و حاصل آن را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

هیئت تحریریه نشریه خاک - پاییز ۲۰۱۱