افق روشن
www.ofros.com

پوسترهای از تصاویر کارگران زندانی


جبهه واحد کارگری                                                                                         سه شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩١

 

 

 

جبهه واحد کارگری - سه شنبه ٢٩ فروردین ١٣٩١