افق روشن
www.ofros.com

!عليه اعدام و زندان و شکنجه بپاخيزيد


شوراى حمايت ... - استکهلم                                                                                شنبه ۵ شهریور ماه ١٣٩٠

هر روز و به هر بهانه اعدام ميکنند٬ پرونده سازى ميکنند٬ به بند ميکشند و شخصيت خرد ميکنند تا ما را به قانون ارتجاع عادت دهند! جمهورى اسلامى خون ميريزد و به فقر ميکشاند تا خواست آزادى و رفاه را در هم بکوبد! حکومتى در جنايت و فساد و استثمار شهره آفاق است٬ کارگر و زن و جوان مبارز را "مجرم" و "فاسد" قلمداد ميکند!
حکومتى که از ماهواره و آب بازى و هر جنبده اى ميترسد٬ نشان ميدهد که تا چه حد ضد هر جلوه اى از آزادى و حق انتخاب شهروندان است!
نگذاريم به قتل و جنايت و سرکوب عادتمان دهند! عليه اين شرايط صدايمان را بلند تر کنيم! به صف اعتراض آزاديخواهان و سوسياليستها عليه حکومت فقر و اختناق سرمايه بپيونديد! از آزادى فورى کارگر زندانى و کليه زندانيان سياسى دفاع کنيد! براى الغاى مجازات شنيع اعدام٬ قوانين قرون وسطائى قصاص اسلامى٬ و برچيدن زندانهاى سياسى بميدان بيائيد!
در پیکت شورا که شامل میز اطلاع رسانی،سخنرانی و پخش اطلاعیه است در روز
شنبه ٢٧ آگوست از ساعت١۴.٣٠ تا ١٦.٣٠٬ سرگل توری ،مقابل بوک هندل شرکت کنید

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم