افق روشن
www.ofros.com

"گزارش اعتراض به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی در ایران


شورای حمایت از مبارزات                                                                                    شنبه ٢٢ بهمن ماه ١٣٩٠

گفتگو رایو پژواک با مهرنوش شفیعی از شورا اینجا کلیک کنید.

گزارش رادیو شبکه زنان از اعتراض به کنفرانس مرکزپالمه اینجا کلیک کنید.

گفتگو رایو پژواک با رضا طالبی از مرکز پالمه اینجا کلیک کنید.

گزارش اعتراض به کنفرانس "اتحاد برای دموکراسی در ایران"

مرکز پالمه در استکهلم پشت درهای بسته وبدون حضور هیچ خبرنگاری کنفرانس خودرا با حضورمدعوینش برگزار نمود. اسامی شرکت کنندگان ومضمون کنفرانس واهدافش بر هیچ کس روشن نبود.هرکس آزاد است جلسه تشکیل دهد اما وقتی یک نهاد نزدیک به حزب دولتی سوئد به این شیوه رفتار میکند ایرانیان را به پرسش میگشاند. آنها میخواستند بدانند چه کسانی پشت این درهای بسته میخواهند سرنوشت "دموکراسی در ایران" را رقم بزنند؟ پاسخی وجود نداشت به شیوه شورای نگهبان رژیم صلاحیت عده ای معین برای بحث واتحاد بر سر دموکراسی تایید شده بود . در شرایطی که قدرتهای جهانی برای لیبی و سوریه وعراق چلبی سازی میکنند چنین عملکرد هایی حساسیت نیروهای انقلابی را که با آلترناتیو های دست ساز مخالفند بر می انگیزد. شورا به دنبال این حوادث طی اطلاعیه ای این عملکرد غیر دموکراتیک ومغایر با نقش ٧۵ میلیون مردم ایران در سرنوشت خودشان را مورد نقد قرار داد وبرای اعتراض همراه با فعالین سیاسی به محل برگزاری کنفرانس رفتیم . نگهبابانان ومسئولین ورضا طالبی تنها کسانی بودند که جلوی در ایستاده ومانع از تماس ما با کنفرانس ومدعوینش می شدند. واقعیت اینست که هدف ما تنها رسانه ای کردن این عمل غیر دموکراتیک بود وقصد دیگری درمیان نبود . اما این باصطلاح دموکراتها با خبر کردن پلیس میخواستند صدای ما را قطع کنند وبه سوالاتمان پاسخ ندهند. سوال هر انسان آزادیخواهی درمرحله اول اینست که نقش شورای نگهبان ها درسطح بینالمللی را که برای اعتراضات مردمی آدم "با صلاحیت" تعیین میکنند بزیر سوال ببرد. مبارزات مردم نمایندگان خودش را از درون خویش باید بپرورد .اما ظاهرا نقش قدرت های جهانی در تقویت اسلام سیاسی و غالب کردن افرادی چون خمینی وچلبی در ایران وعراق وسرسپردگانی در لیبی و تونس ومصر به دهانشان مزه کرده است وبه این راحتی نقش مردم را نمی پذیرند. ما میخواستیم بدانیم اینها چه کسانی هستند که میخواهند برای سرنوشت آینده ما تصمیم بگیرند. به گفته رضا طالبی آنها این کاررا برای سوریه وبرمه وکشورهای عربی هم کرده اند وتعدادی از این افراد را هم که سابقا دموکراسی آموخته بودند به این کنفرانس برای انتقال تجربه دعوت کرده بودند.آیا آنها اگر از جنس سازگارا ومخملباف باشند تجربه غم انگیز لیبی وعراق و.... را منتقل می کنند ویا بحث شیرین قدرت به یاری ناتو را پیش خواهند کشید؟ روز بعد ودر مراجعه بعدی مرکز پالمه نمایندگانش را بمیان معترضین فرستاد ولیستی را که حاوی ٤٤ نفر از مدعوین بود علنی کرده بودند . وقول دادند که رسما جواب اعتراض ما را تا یک هفته بفرستند. درغیر اینصورت ما به اعتراض خود ادامه می دهیم. بالاخره معلوم نیست کدام شورای نگهبان این افراد را دستچین کرده است . اما خط مشترک همه آنها اینست که نقش مردم را جز سیاهی لشکر برای خود فرض نمیکنند. برخی از آنها سوابقی ننگین در رابطه با سرکوب انقلاب بهمن دارند. مثل سازگارا و مخملباف وکسانی که درقالب توده ای واکثریتی همدست رژیم شدند یا کسانی که هنوز به سلطدت دخیل میبندند . مابقی حداقل در نگاه از بالا به تغییرات در ایران سهیم اند و به نقش مردم بی اعتنا . با مقولاتی مثل رفاه وآزادی ومنع استثمار بیگانه اند واگر" دموکراسی " را حاکمیت مستقیم مردم بر سرنوشت خود میدانستند تن به این عمل نمی دادند . برای مقابله با تکرار استبداد و فقر وفاقه در ایران باید کار این شورای نگهبانهای کراواتی را افشا نمود. رژیم جمهوری اسلامی باید جاروب شود با همه جناحهایش . اگر نه خبری از آزادی ورفاه نخواهد بود. آلترناتیو های دست ساز که در گلخانه های سرمایه داری جهانی پرورده میشوند پیامبر چیزی جز آنچه در لیبی و افغانستان وعراق اتفاق افتاد نخواهند بود . زنده باد مردم کارگر وزحمتکش ایران که تنها آلترناتیو واقعی جمهوری اسلامی اند وزنده باد دموکراسی شورایی وکارگری.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی بدست کارگران وزحمتکشان

زنده باد آزادی        زنده باد سوسیالیسم

شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران - استکهلم

************

مرکز اولاف پالمه به دنبال کدام هدف است

مصاحبه رادیو صدای زنان استکهلم با بهرام رحمانی اینجا کلیک کنید.

اعتراض شورا در محل کنفرانس به «اتحاد برای دموکراسی در ايران»

فعالان «شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ــ استکهلم» روز ٢٠١٢-٠٢-٠۵ ساعت ١١:٠٠ در محل کنفرانس که قرار بود از چشم ما فعالان سیاسی ایرانی مخفی باشد در ٣٠ کیلو متری بیرون شهر استکهلم و منطقه ای دور افتاده زیر هوای ٢٠ درجه زیر صفر گرد آمدند و تلاشکردن تا وارد سالن کنفرانس شوند در جلوی در ورودی ساختمان از طرف رضا طالبی نماینده مرکز اولاف پالمه متوقف شدیم .در بیرون در ورودی ساختمان گفتگوئی اعتراضی بین معترضین شورا و رضا طالبی صورت گرفت که ضمیمه میل است. در پایان فعالان معترض شورا برای ورود به سالن گردهمائی، با تلفن رضا طالبی اکثریتی دیروز و سوسیال دمکرات امروز به پلیس از آنها کمک گرفتند تا فعالان شورا را از منطقه دور کنند تا آنها بتوانند در خفا همانطوری که برای سوریه و سایر کشورها آلترناتیو ساختند برای ایران چنین کنند.

قاسم

ضمیمه ١ - گزارش رادیو شبکه زنان از اعتراض فعالین شورا در محل کنفرانس برای «اتحاد برای دموکراسی در ايران» اینجا کلیک کنید.

ضمیمه ٢ ـ اطلاعیه شورا

مرکز اولاف پالمه به دنبال کدام هدف است

«اتحاد برای دموکراسی در ايران» نامی است که این مرکز برای کنفرانس خود گذاشته است. اسامی دعوت شدگان ومحل برگزاری این کنفرانس از ایرانیان وافکار عمومی پنهان نگهداشته شده است. این مجموعه باعث میشود که هرکسی از خود بپرسد اینها چه کسانی هستند وچرا پنهان از ایرانیان برای آنها میخواهند هم دموکراسی وهم اتحاد را سازمان دهند؟
واقعیت اینست که بحرانهای جمهوری اسلامی نشانه هایی از فروپاشی این نظام را به نمایش گذاشته است و تلاش برای " آلترناتیو سازی" شدت گرفته است. با نگاهی به اسامی افشا شده مدعوین ، هدف آلترناتیو سرمایه داری جهانی وسوسیال دموکراتهای مرکز اولاف پالمه را می توان براحتی فهمید. مثلامخملباف با دوران چپ کشی و سینمای اسلامی و بعدا سبز،تداعی میشود بهنود با رفسنجانی ، سازگارا وگنجی با سپاه پاسداران ، آهی با سلطنت ،و .......... مشهور ترین هاشان یا به سلطنت وفادارند یا باخمینی ورژیمش یا جناحی از این حکومت همراهی وهمکاری های موثرو در جنایاتش سهم داشته اند. تعدادی از آنها درغالب سبز یا خاتمی به نظام کنونی اعلام وفاداری کرده اند. چنانکه نامشان تداعی رژیم های سلطنتی یا اسلامی است. بخش بزرگی از آنها طرفدار بازار آزاد وجناحهای هار سرمایه داری اند. عده ای طرفدار تکامل سرمایه داری ایران با کمک دولتهای سرمایه داری هستند وبه قوم پرستی وناسیونالیزم شهره اند .امااصلی ترین مشخصه دعوت شدگان اینست که همه آنها با سرنگونی انقلابی مخالفند. سرنگونی انقلابی یعنی سرنگونی بدست کارگران وزحمتکشان وشکستن ماشین دولتی و برچیدن جمهوری اسلامی با همه جناحها و مهره هایش.
تجربه قیام بهمن هم برای ما وهم برای سرمایه داری جهانی درس های معینی دارد . اول آنکه در ایران اگر انقلاب شود بلافاصله این رژیم با همه جناحهایش جاروب میشوند. شورا های محلات وکارگری شکل میگیرند. وکنترل شهر ها وکارخانه ها بدست مردم می افتد . نان وآزادی ورفاه به مرکز مجادله تبدیل میشود . سرمایه داران از این مسئله وحشت دارند وکنترلشان بر مردم از دست میرود .لذا از هم اکنون به فکر جلوگیری از این اتفاق اند . اما آزادیخواهان واقعی برای این تحول رهایی بخش مبارزه میکنند.افشاگری و مخالفت ما با چنین کنفرانس هایی از این زاویه است .
شورا ی استکهلم این اقدام غیر دموکراتیک و هدفمند در مقابل انقلاب ایران محکوم کرده واز اشکال مختلف اعتراض مثل فرستادن مایل و اجتماع اعتراضی در مقابل اولوف پالمه سنتر جانبداری میکند.

٢ شنبه ٦ فوریه ساعت ٢ بعد از ظهر در مقابل

پالمه سنتر جمع می شویم تا به این عمل اعتراض کنیم

سرنگون باد جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se
shoraye1@gmail.com
Mobil: 0701502011