افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران

پخش مستقیم همایش کلن

امضای جمعی                                                                                                                         شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۲۲ آوریل ۲۰۲٣


پیام چند تشکل کارگری و تشکل بازنشستگان به همایش کلن

با درودهای گرم به رفقای برگزارکننده همایش کلن در حمایت از «منشور حداقلی بیست تشکل صنفی و مدنی»و به همۀ شرکت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم در این همایش.
رفقا! همایش برای بزرگداشت «منشور حداقلی ۲٠ تشکل صنفی و مدنی» اقدامی درست و بجاست زیرا:
۱- این منشور حاوی یک رشته خواست های ایجابی و سلبی مهم و حیاتی است که حدود ٤٤ سال در مبارزات اعتراضی و انقلابی توده ها در نقاط مختلف ایران، به اَشکال گوناگون مطرح بوده اند. مبارزاتی که طی سال های اخیر و بویژه در خیزش بزرگی که از شهریور سال پیش در سراسر کشور برپا شد، وسعت، عمق و صراحت بیش تری پیدا کرده اند. ارائۀ یک رشته خواست های انقلابی و مترقی– بویژه در زمینۀ سیاسی- هرچند سال هاست که از سوی سازمان ها و احزاب انقلابی ایران اعلام شده اند، اما انتشار آنها بویژه در شرایطی که بخش های وسیعی از توده ها به مبارزۀ سیاسی انقلابی علیه نظام حاکم روی آورده اند، بسیار مهم است. این منشور در صورت پیگیری عملی و تعمیق محتوایش می تواند به تلاشی هدفمند در جهت گسترش چنین خواست هائی در میان توده های وسیع کارگران و زحمتکشان و ارتقای مبارزات آنها یاری رساند.

۲- نقطۀ قوت مهم دیگر این منشور، ارائۀ خواست های پیشرو به توده های مردم، نه تنها در مقابل سیاست ارتجاعی و ویرانگر حاکم، بلکه همچنین در مقابل خواست های ارتجاعی، محافظه کارانه و در بهترین حالت مطالبات اصلاح طلبانۀ بورژوا لیبرالی و نئولیبرالی ای است که از سوی احزاب و جریان های مختلف اپوزیسیون بورژوائی با استفاده از قدرت مالی و تبلیغاتی سرمایه داران بومی و بین المللی و حمایت روشنفکران و سخنگویان اجیر شده ی آن ها در رسانه های جمعی سرمایۀ بین المللی، با بوق و کرنا تبلیغ می شود. منشورهای بورژوائی اپوزیسیون- چه آنهائی که پیش از ارائۀ منشور حداقلی ۲٠ تشکل منتشر شده بودند و چه منشورهای بورژوائی ای که پس از ارائۀ منشور مطالبات حداقلی و بعضا برای تحت الشعاع قرار دادن آن مطرح شده اند، همگی نه تنها حامی مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران اند، بلکه با صراحت خواستار حفظ دستگاه های سرکوب نظامی، پلیسی، امنیتی و دستگاه اداری و قضائی فاسد و منحط کنونی سرمایه داری درایران، با تمام ویژگی های واپسگرایانه ی آن هستند. تلاش آن ها این است که نهادهای اقتصادی، سیاسی، اداری و قضائی حاکم، از دست روحانیت حاکم و طرفداران افراطی حکومت دینی بیرون آید و در اختیار بورژوازی اپوزیسیون قرار گیرد. یعنی آن ها خواستار تصاحب منابع ثروت و امکانات برای استثمار بیش تر و در اختیار گرفتن منابع قدرت و در درجۀ اول ماشین سرکوب و کشتار متعلق به نظام حاکم هستند. البته هریک از این جریانات می خواهد تمام یا سهم اصلی این قدرت را در انحصار خود داشته باشد. هدف آن ها به هیچ وجه بهبود وضع کارگران و زحمتکشان و شرکت توده های مردم، در ادارۀ امور کشور نیست، تا چه رسد به این که خواستار انتقال کامل قدرت به اکثریت مردم، یعنی به کارگران و زحمتکشان باشند. ترس و نفرت آن ها از نیروهای انقلابی بیش از مخالفتشان با رژیم حاکم است و از هم اکنون خواستارکنار زدن و ازهم پاشاندن نیروهای انقلابی، به اشکال مختلف هستند.

۳- ما بر این باوریم که پشتیبانی از منشوز مطالبات حداقلی به دلایلی که در بالا گفته شد و نیز به خاطر بازتاب وسیع آن در جنبش، امری لازم است، اما کافی نیست. پشتیبانی از این منشور یا هر منشور دیگر نمی تواند به صورت غیر منتقدانه صورت گیرد. ما برآنیم که باید همکاری گسترده و مشترکی از سوی تشکل های پیشرو سیاسی، سازمان های توده ای کارگران و زحمتکشان، با تشکل های ارائه دهندۀ منشور، برای رفع کاستی ها و اصلاح و تکمیل آن، جهت هرچه کارآمد تر کردن منشور صورت گیرد: به عنوان مثال، اصلاحاتی در زمینۀ بیان روشن شرایط تحققِ خواست های منشور، غنی تر کردن خواست های اقتصادی و اجتماعی آن، اتخاذ سمت گیری روشن و صریح در جهت منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان و همچنین تأکید بر ضرورت از میان برداشتن ستم و تبعیض ملی و غیره، از جمله مواردی هستند که می توانند به کارآئی بیشتر منشور یاری رسانند. بی گمان احزاب و سازمان های دیگرنیز ممکن است پیشنهادهای مثبت و مفید دیگری در این زمینه ها داشته باشند.

٤- ما فکر می کنیم که در صورت رفع نارسایی ها و انجام چنین اصلاحاتی، زمینۀ پذیرش منشور به عنوان رهنمودی برای عمل و اتحاد عمل بیش تر، اصولی تر و عمیق تر می تواند افزایش یابد. طوری که نه تنها منعکس کنندۀ خواست های مبرم و حداقلی جنبش کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان، جوانان، مخالفان سرکوب و تبعیض علیه گرایش های جنسی و سایر جنبش های اجتماعی باشد، بلکه به پیشبرد و سازماندهی این مبارزات در نقاط مختلف ایران، در جهت اهداف عالی و درازمدت کارگران و زحمتکشان یاری رساند.
این کار باعث جلب نیروهای تازه به این منشور و به جنبش سازمان یافته، حول خواست های آن منجر خواهد شد.

با قدردانی مجدد از ابتکار و تلاش تشکل هایی که در تدوین متن اولیه این منشور شرکت داشته اند و سپاس فراوان از برگزار کنندگان همایش کلن، و با تشکر از توجه همۀ شنوندگان گرامی.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

گروه اتحاد بازنشستگان

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان

۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

**************

پیام رضا شهابی و حسن سعیدی از زندان، خطاب به همایش کلن

درودهای گرم به رفقای برگزار کننده و شرکت کننده در همایش کلن سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای هر چه متحد تر و منسجم تر و پیوستن تشکلهای کارگری ،مدنی صنفی هر آنچه در توانش بوده انجام داده و در تمام گفتگوها و اعتراضات حق طلبانه همراه بوده است و از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
با وجود کاستی هایی که که در منشور مطالباتی حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی وجود دارد، ما اعضای زندانی سندیکا حسن سعیدی و رضا شهابی از آن حمایت می کنیم. رفقای گرامی با توجه به شرایط خاص به لحاظ اعتراضات سراسری در کشور که بستر اصلی آن نارضایتی کارگران و فرود دستان می باشد، طبقه کارگر این پتانسیسل را دارد که دگرگونیهای ریشه ای ایجاد و برای تضمین تحقق این مطالبات قدرت سیاسی را در دست گیرد. بنابراین در این برهه ی حساس ،تاریخی ما به یک جنبش قوی از تمام کارگران، معلمان، زنان – بازنشستگان و دانشجویان و جریانهای مترقی وغیره نیاز داریم که شرط لازم آن اتکا بر گفتارهای در برگیرنده و پیوند دهنده به جای بحثهای تقابل آمیز و جدا کننده است.
ما اعضای زندانی سندیکا از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در همایش حمایت از منشور مطالباتی حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی تشکر و قدردانی می کنیم

به امید همبستگی تنها راه راهی وحدت و تشکیلات است

رضا شهابی - حسن سعیدی زندان اوین

۱۴۰۳/۰۳/۰۱

**************

پخش مستقیم همایش کلن

در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی در ایران

روز شنبه ۲۲ آوریل ۲۰۲۳      ساعت ۱۰ صبح به وقت اروپای مرکزی

این مراسم بطور هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی زیر پخش میشود:
در کانال یوتیوب
     https://youtube.com/live/Ah53WWuCdIc?feature=share

در شبکه Zoom
https://shorturl.at/dJRV1
     Meeting ID: 827 1390 2405      Passcode: 976265

در شبکه twitter
     https://twitter.com/i/spaces/1zqJVPLLmmDKB

در شبکه Clubhouse
     https://www.clubhouse.com/invite/x3EEsSBC

هیئت برگزارکننده همایش

**************

در حمایت از منشور‌ مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و‌ مدنی در ایران

پانزدهم فوریه ۲۰۲۳ (۲۶ بهمن ۱۴۰۱)، بیست تشکل صنفی و مدنی درایران منشور مطالبات حداقلی خود را منتشر کردند. این اولین سند تشکل‌های صنفی و مدنی از داخل کشور بود که بر متن جنبش انقلابی ١۴٠١ اهم مطالبات حداقلی مردم و بویژه جنبش‌های اجتماعی را بیان می‌کرد. تعداد قابل توجهی از فعالین اجتماعی، اکثریت جریانات چپ و سوسیالیستی ایران در خارج از کشور با وجود ارزیابی‌های متقاوت درباره کمبودهای آن، از این منشور حمایت کرده اند. این منشور همچنین مورد حمایت تعدادی از اتحادیه‌های کارگری در سطح بین‌المللی قرار گرفته است.
“منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران” در برگیرنده مطالباتی است که مردم به پا خاسته ایران علیه جمهوری اسلامی و نظام حاکم برای عملی شدن آن‌ها به میدان آمده‌اند. مطالباتی که تحقق آن‌ها در گرو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است. این منشور با تاکید بر دخالت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود، در تقابل آشکار با پلاتفورم‌ها و منشورهای جریانات دست راستی قرار دارد که تلاش می‌کنند از بالای سر مردم، قدرت سیاسی را دست بدست کنند.
در حمایت از این منشور، همایشی در شهر کلن آلمان برگزار می‌شود. نیروهای برگزار کننده شامل احزاب، سازمان‌ها و نهادهای جنبش چپ و کمونیستی ایران و ده‌ها نفر از فعالین کارگری، زنان و فعالین مدنی و سیاسی حامی این منشور هستند.
در جلسات مقدماتی برای تدارک این همایش، یک هیئت، شامل نمایندگان احزاب و فعالین مستقل انتخاب شدند تا برگزاری این همایش را سازماندهی کنند.
هیئت برگزار کننده به اطلاع عموم می‌رساند که همایش حامیان منشور تشکل‌های صنفی و مدنی ایران در روز ۲۲ آوریل ٢٠٢٣ در شهر کلن ـ آلمان برگزار می‌شود. ما همه آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان را فرا می‌خوانیم که در این همایش شرکت کنند.

هیئت برگزار کننده همایش حامیان منشور مطالباتی ٢٠ تشکل صنفی و مدنی ایران

۲۷ مارس ۲۰۲۳


اسامی احزاب، نهادها و افرادی که تاکنون از این همایش حمایت کرده اند عبارتند از:

اتحاد سوسیالیستی کارگری ـ اتحاد کادرهای کمونیسم کارگری ـ انجمن زنان ایرانی-آلمانی کلن- آلمان ـ بلوک متحد سوسیالیستی ـ برنامه نان و گل سرخ ـ تلاشگران اتحاد کمونیستها و چپهای رادیکال ـ تلویزیون برابری ـ تلويزيون رو در رو ـ جمعیت کردهای مقیم فرانسە ـ حزب رنجبران ـ حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران ـ کومەلە ـ حزب کمونیست ایران و کومه له ـ حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست ـ سازمان افغان بدلون ـ سازمان دوستان زنان در خاور ميانه ـ سازمان پناهندگی پرایم ـ هلند ـ سازمان راه کارگر ـ سایت گزارشگران ـ شورای حمایت از مبارزات مردم “کلن آلمان” ـ شورای فعالین آزادیخواه و برابری طلب استرالیا ـ شورای همبستگی با انقلاب مردم ایران در نروژ ـ شوراى همكارى نيروهاى چپ و كمونيست در كردستان ـ رادیو آوای زن ـ سیدنی استرالیا ـ رادیو پیام آزادی ـ رادیو پیام کانادا ـ رادیوصدای نو ـ سیدنی ـ قانون برابر برای همه ـ کارگرنیوز ـ کانال آلترناتیو ـ کانال چالش ـ کانال زن و جامعه (زن کارگر) ـ کلکتیو انترناسیونال ضداستبداد، اسلو ـ كمپين بين المللي يك مدرسه سكولار واحد ـ كمپين عليه دادگاههای اسلامی ـ كمپين عليه قتلهای ناموسی ـ کمپین مرزها بروی زنان فراری از افغانستان آزاد ـ کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران ـ فنلاند ـ کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران در ایتالیا ـ کولبرنیوز ـ مارکسیست هومانیسنهای ایرانی در آمریکا ـ نهاد همبستگی با جنبش کارگری در ایران (غرب آلمان) ـ همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ سوئيس ـ همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ فرانسه ـ سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

لیست امضا کنندگان همایش حمایت از منشور ۲۰

آ

باران آبو، زهره آبادانی، یوسف آبخون، حمید آذر، اکام آذرپور، پروین آزاد، صابر آزاد، عادل آزادی، برهم آزادی، جمیله آزادی، کریم آزرگون، شایان آژند، محمد آسنگران، روناک آشناگر، محمد آشی گولان، ابراهیم آفتابی، ریباز آغاجری، ابراهیم آوخ ، ستار آویهنگ، خسرو آهنگر،

الف

سینا ابراهیم پور، آزاده ابراهیم‌زاده، باقر ابراهیم زاده، نیلوفر ابراهیم زاده، سارا ابراهیم نیا، زیبا ابراهیمی، شجاع ابراهیمی، نسرین ابراهیمی، بهرنگ اجتهادی، بیان احمدی، پیمان احدی، مینا احدی، محمد احدی، زانیار احمد دوست، هاجر احمد دوست، پروین احمدزاده، خالق احمد نژاد، ایران احمدی، بهمن احمدی، چرو احمدی، دنیا احمدی، رحمان احمدی، رزگار احمدی، سامان احمدی، سعدی احمدی، شنو احمدی، علا احمدی، عرفان احمدی، علی احمدی، فردین احمدی، کاوه احمدی، کریم احمدی، گلاویژ احمدی، کیوان احمدی، مجید احمدی، محمد احمدی، محمود احمدی، نسرین احمدی، وحید احمدی، وریا احمدی، هه ژار احمدی، یسنا احمدی، ابراهیم احمدیان، ساکار احمدیان، هلمت احمدیان، گلاویژ احمدی نیا، رضا اخگر، هما ارجمند، فروغ اردشیری، شعیب ارشدی، امید اسدی، جمشید اساسی، ضرغام اسدی، سهیل اسفندیاری، شهین اسفندیاری، احمد اسکندری، کیوان اسکندری، محسن اسکندری، جواد اسکوئی، مریم اسکوئی، خسرو اسلامی، امیر اسماعیل پور، فوزیه اسماعیلی، پروین اشرفی، سیمین اصفهانی، کاوه اصلانی، زری اصلی، فاضل اصولیان، علی اعتدالی، یاور اعتماد، شجاع‌الدین اعتمادی، پریسا اعظمی، مرجان افتخاری، مريم افراسيابپور، رئوف افسایی، مهشاد افشاد، سعید افشار، مرتضی افشاری، روم افشم، عباس افشم، ج. الفتی، صابر الماسی، کاوه الماسی، ادیب الهی، سحر الهیارزاده، سوما الهیارزاده، سونیا الهیارزاده، باقر الیاسی، کاوه الیاسی، عادل الیاسی، شمس‌الدین امانتی، شهرام امانتی، آریا امانی، آتنا امانی، بهزاد امانی، سوما امانی، سعید امانی، فواد امانی، کریم امانی، لاوین امانی، مریم امانی، هیمن امانی، هیوا امانی، الهام امجدی، جلیل امجدی، سانا امجدی، روناک امجدی، وریا امجدی، هیوا امجدی، پریسا امجدیان، فریبرز امید، نوروز امید، امید امیدوار، صبری امیرحسینی، جعفر امیری، مهران امیری، مهرداد امیری، عمرمحمد امین، محمد امین اعظم، جعفر امین ‌زاده، پارسا امینی، روژین امینی، میلاد امینی، هادی امینیان، ژینا انجوج، زاگرس اندریاری، هوشنگ انصاری، کاردو انور، آکو انوری، مطلب انوری، سلاح اوسطی(شوان)، مینو ایرانی، محیه ایرجی، اصغر ایزدی،

ب

حیدر باب، چاودان باباخانی، آزاد بابایی، فردین بابایی، اقبال باپیری، اردلان باستانی، الهه باغبانی، رسول باغچه، خالد باغیاری، رضا باقری، نینا باقری، کاروان بالکدری، ارژنگ بامشاد، سیف باورپذیر، امید بایزیدی، سلیمان بایزیدی، رویا بخشی، احمد بختیاری، منیره برادران، یاور برادران خسروشاهی، جلال برخوردار، لاولاو برپوسی، جمال بزرگپور، احمد بسام، فرهاد بشارت، پروانه بکا، رسول بلوچ، رخشنده بلوری، رسول بناوند، مریم بنائی، هیرش بوغده ‌داغی، زانیار بوکانی، رحیم بهرامسری، مهرداد بهرامسری، پرشنگ بهرامی، رضا بهرامی، سعید بهرامی، شهرام بهرامی، صلاح بهرامی، سعید بهرنگ، جلیل بهروزی، پروین بهزادنیا، مصطفی بهمنی، خه‌بات بیساران، ملیحه بینش،

پ

کامران پارسایی، رضا پایا، صالح پای‌بندی، هلمت پای‌بندی، پریناز پرتو، سیروان پرتونوری، طاهر پرتوی، مهدی پروین، پُل پِزِشک، سعید پسوی، حمید پورقاسمی، گیتی پورمحمدی، احمد پوری، حسن پویا، فریبرز پویا، مینا پویا، امیر پیام، غلام حسین پیرایی، شکیب پیرخدری، امید پیوندی، مسعود پیوندی،

ت

ناصر تابا، لیلا تاری، عرفان تارین، سعید تبریزی، شهرام تدبیر، شورش تریک، شیرکو تریک، نصرت تیمورزاده، آرزو تیموری،

ث

احسان ثابت،

ج

بختیار جانعلی پور، شفا جباری، لیلا جدیدی، کیومرث جعفری، فرید جعفری، مهوش جم پور، علی جوادی، شاپور جوانمردی، میرحسن جواهری، ناصر جوهری، بیژن جهانبخش، حمید جهانبخش، سیامک جهانبخش، گیتا جهانبخش، پوریا جهانگیر مقدم، پرویز جهان، نرگس جهان، بهرام جهان وطن، عبدالله جهان وطن، جلال جهانی، صدیق جهانی،

چ

شیرکو چراغی، نوید چراغی،

ح

آزاده حاجی، مهین حاصلی، يعقوب حبيبی، مهری حسینی، حسن حسام، زینب حسامی، مینه حسامی، شیرین حسن پور، رامین حسنی، شهرام حسنی، محمد حسین پناهی (باوه‌ریز)، رحمان حسین ‌زاده، آشتی حسینی، علی حسینی، کلثوم حسینی، موسی حسینی، بهروز حشمت، فاطمه حق پناه، فایق حق‌یاری، حامد حکیمی نژاد، دیاکو حمیدی، ریزان حمیدی، اسد حیدری، پژاره حیدری، سیفه حیدری، شاهین حیدری، شهلا حیدری

خ

سوما خاتونی، زهرا خاطری، بهمن خاکسار، مهرداد خامنه، رضا خباز، منصور خالدی، لیلی(فوزیه) خالدیان، بهمن خانی، شهلا خباز زاده، سلطان خدایاری، سیوان خدری، علی خدری، سولماز خرسند، شمسی خرمی، شهاب خسروی، محمد خسروی، شورش خضری، کلارا خضری، یوسف خلیل پورآذر، شاهین خلیلی، محمد خلیلی، یدی خلیلی، ناصر خندابی، شهناز خندانی، علی خوبان، بیژن خوزستانی، سیران خیری،

د

کاوه دادگری، مجید دارابیگی، مهین دارایی، شهناز داربگی، آرش دانش‌پور، شاهو دانش‌پور، شهناز دایربگی، ایوب دباغیان، حسین دباغیان، رامتین دباغیان، ژیلا دباغیان، کامران دباغیان، مسعود دباغیان، رضا دروزمی، علی درویشی، کاوه دشتی، علی دماوندی، نادر دنگ پیاپی، منوچهر دوستی، امید دولتی، امیر دهقان، داوود دیداری، اکبر دیلمی، ابراهیم دین خواه، آرام دیوارگر، برهان دیوارگر، ژینو دیوبند،

ذ

عباس ذرداران، رویا ذوغالیان، ژیان ذولفقاری،

ر

پوران راجانی، طیبه راحلی، فیروزه راد، خشایار رازقندی، جمیله راستبین، پرویز راستگو، حسن رحمان پناه، ستار رحمانی، آناهیتا رحمانی، ایوب رحمانی، سیاوش رحمانی، حسین رحیمی، خالید رحیمی، عبدالله رحیمی، محمد رحیمی، مریم رحیمی، هادی رحیمی، رشید رزاقی، منصور رزاقی، رزگار پور، جعفر رسا، ابراهیم رستمی، اسعد رستمی، گلاویژ رستمی، معصومه رسول‌نازی، شریفه رسولی، فرنوش رسولی، فرهاد رسولی، حبیبه رشیدی، فرشید رشیدی، جهانگیر رشیدیان، کیان رضاربایی، میدیا رضا ربایی، شیرکو رضایی، محسن رضوانی، کاظم رفعتی، نسرین رمضانعلی، علی رموزی، آواره رنجبر، سهیلا روحانی، آزاد روحانی، خه‌بات روحانی، تقی روزبه، پیروز رها، هرمز رها، پروین ریاحی، حبیب ریاحی، سیما ریاحی لنگرودی، رضا رئیس دانا، یعقوب ریگی،

ز

سیامک زارع، مسعود زارع، احمد زارعی، شیلان زارعی، محمد فرج زارعی، ئازیر زارعی، حسین زال زاده، زبه زبیجی، فریبرز زرافشان، احمد زرین، لیلا زرین، عباس زردار، شهرام زعفرانلو، بدری زمانی، علی زمانی، منصور زند، امیر زندی، بیان زندی، خسرو زندی، دریا زندی، صباح زندی، فرشاد زندی، ئازیر زندی، پیروز زورچنگ،

س

سوزان ساسانی، شیلان ساسانی، کاوه ساعدی، بابک سالاری، شیوا سبحانی، پروانه سپهر، علی ستاری، صالح سرداری، بیژن سعیدپور، زانا سعیدزاده، آرام سعیدی، جلال سعیدی، رحمان سعیدی، وریا سعیدی، دلیر سفیدی، خه‌بات سقز، پروانه سلطانی، حبیب سلطانی، فواد سلطانی، محمد سلطانی(درزیولی)، مینا سلطانی، احمد سلیمانی، آرزو سلیمانی، هستی سلیمانی، اسعد سلیمی، شادی سماواتی، شکیب سماواتی، بهروز سورن، علی سوله، کورش سهراب‌زاده، بهروز سهرابی، بهزاد سهرابی، زانیار سهرابی، فریدا سهرابیان، هادی سیاهپوش، سامان سیدی، محمود سیسری، حمه دار سیران،

ش

پوریا شادی، محمد رضا شالگونی، آرزو شاکری، سمیه شاکری، سوما شاه کرمی، علی شایگان، ابوبکر شریف زاده، شاهو شریفی، علی شریفی، ناصر شریفی، نجمه شریفی، احمد شریفی شندره، آرام شعبانی، خالید شفیعی، کیو شکری، آزاده شکوهی، شهاب شکوهی، م شکیب، اعظم شم، کیتاش شمس، حسن شمسی، هادی شورینی، رسول شوکتی، روزا شوکتی، اقبال شهبازی، بهنام شیاسی ارانی، آذر شیبانی، حماد شیبانی، فاتح شیخ، ابراهیم شیخانی، محسن شیخی، حمید شیرازی،

ص

شیرین صابری، ناصر صابری، سیما صاحبی، آواره صادقی، پژمان صادقی، نظام صادقی، سهیلا صارمی، احمد صالحی، صالحی صالحی، فراست صالحی، میدیا صالحی، ناصر صبحانی، محسن صبوری، سمیه صدیقی، اروند صفائی، علی صفری، ناهید صفری، محمد صفوی، حاتم صمدی، هستی صمدی، کاوان صنیعی، رفیق صوفی،

ض

آذر ضمیری، محمد ضیاء مرادی

ط

زاهد طاهای، ناصر طاهری، هلاله طاهری،

ع

حسین عارفی، عزیز عارفی، شیوا عاملی راد، عباس عباس زاده، عزیز عباس زاده؛ آزاده عباسی، حسین عباسی، ژیان عباسی، شورش عباسی، مجتبی عباسی، مریم عبدالاپور، صالح عبدالاپور، علی عبدالاپور، سردار عبدالله حمه، جمیله عبداللهی، حیدر عبداللهی، ره‌وه ز عبداللهی، لیلا عبداللهی، آزاد عبدالی، جمشید عبدی، سینا عبدی، فردین عثمان پور، محمد عذیزی(عزیزی)، رسول عزیزان، احمد عزیزپور، رحیم عزیزپور، هیمن عزیزپور، پریا عزیزی، حسن عزیزی، ناصر‌‌ عزیزی‌، یدی عزیزی، انور عزیزیان، امیر عسگری، غلام عسگری، فاطمه عسگری، علی عطایی، مسعود عطارزاده، آرمان عظیمی، جواد عظیمی، حمزه عظیمی، مسعود عظیمی، مریم عظیمیه، کمال علم‌آباد، جلال علوی نیا، انور علی، شەماڵ علی، کاوە علی، حسین علی پناه، کاوه علی‌کرمی، سارا علم هولی، خالد علی پناه، مهین علیپور، طالب علیزاده، رضا علیمرادی، رونیا علیمرادی، روین علیمرادی، دیاکو عنایتی،

غ

هنر غسالی، سیلی غفار، فرشید غفارنژاد، داوود غفاری، امین غفوری، سمیرا غلام ویسی، پریناز غلامی،

ف

چیاکو فاتحی، آذر فارسی، محمد فارسی، آرام فتاحی، ثریا فتاحی، رحمت قتاحی، شیرین فتاحی، فرهاد فتاحی، ابوبکر فتحی، الهام فتحی، رضا فتحی، روگر فتحی، علی فتحی، لیلا فتحی، مظهر فتحی، منصور فتحی،هیرش فتحی، ناهید فرامرزی، بهروز فراهانی، عبدالقادر فرج‌پور، توفیق فرجی، سالار فرجی، کیوان فرجی، محمد فرجی، لیلا فرح بخش، خسرو فرد، ناصر فرزانه، محمد فضلی، الماس فرضی(صمد)، علی فروزنده، یاور فریدونی، سامان فکوریان، حوری فولادپور، آرام فیروزی، حسن فیروزی، هیرش فیروزی، هیژا فیروزی،

ق

مریم قادرپناه، حسام قادرپور، فواد قادرنژاد، آریز قادری، اسرین قادری، پریا قادری، سلام قادری، سردار قادری، سیروان قادری، عبدالله قادری، محمد قادری، مریم قادری، مصطفی قادری، نوشین قادری، یوسف قادری، حلیمه قاسمی، سیرون قاسمی، نصرالله قاضی، مرسده قائدی، محسن قبادی، مصطفی قبادی، سیامک قبادی، سعید قربانی، فرامرز قربانی، محسن قزلجی، تنین قسمتی، شاهین قماشچی، شهره قنبری، فخرالدین قوربانیان، ایرج قهرمانلو، اسماعیل قهرمانی، محمود قهرمانی،

ک

سلیمان کاشانی، سامرند کاشانی، عبدالله کاظمی، بیژن کامایی، علی کامرانی، قمری کاوه، یوسف کبیری، کیوان کتابی، اکام کردستانی، احمد کرماشان، کاوه کرمانی، کانی کرم پور، محمود کرمی، ناصر کرمی، ابراهیم کریم پور، جمال کریم پور، آرام کریمی، بهمن کریمی، حمید کریمی، دلیر کریمی، شورش کریمی، عثمان کریمی، عمر كريمی، گلاله کریمی، وحدت کریمی، امیر کریمیان، رسول کریمیان، سوران کریمیان، شورش کریمیان، علی کریمیان، کمال کریمیان، مهدی کشاورز، هژار کشاورز، محمد کاظمی، اکرم کوهساری مرند، تینا کلهری، شهرت کلهری، محمد کلهری، نیشتمان کلهری، صلاح کمالی، محمد كمالی، منصور کمالی، اختر کمانگر، آرش کمانگر، رضا کمانگر، ماریا کمانگر، صالح کولصه، محمد کهربایی، علیرضا کیا، فاطمه کیماسی، کویستان کیانی، نوید کیانی، شهلا کیفی،

گ

ابوبکر گاگلی، بهروز گاویلیان، همایون گذارگر، فریده گرمان، تهمینه گشتاسبی، ماندا گل، هوشنگ گلاب دژ، حسن گلزاری، امید گلسرخی، کاوه گل‌محمدی، آرام گله داری، ارسطو گله داری، بهنام گله داری، سهیلا گله داری، عزیز گنجعلی، ابراهیم گومانی، محسن گوهربار، صالح گویلی، عباس گویلی، عندنان گویلی،

ل

عیسی لرکی، رضا لعلی، نادر لعلی، هیوا لیلی،

م

آذر ماجدی، صلاح مازوجی، عطیفه مازوجی، روبن ماکاریان، تهمینه مام مصطفی، هیوا مجیدزاده، ایرج محضری، آرام محزونی، جمال محزونی، آذر محلوجیان، هاجر محمد تقی پور، جلال محمد نژاد، امید محمدی، بارزان محمدی، پویا محمدی، حسین محمدی، حمید محمدی، چیا محمدی، چیاکو محمدی، خالید محمدی، خلیل محمدی، رحمان محمدی، رضا محمدی، سالار محمدی، سعادت محمدی، سیروس محمدی، شوان محمدی، صدیقه محمدی، کریم محمدی، گلباغ محمدی، مختار محمدی، مریم(لاله) محمدی، نوید محمدی، رفیق محمدی، زلیخا محمدی، شوکت محمدی، قادر محمدی، کوکب محمدی، لاله محمدی، میترا محمدی، نرمین محمدی، هادی محمدی، همین محمدی، هاشم محمدیان، جلال محمودزاده، گلاویژ محمودزاده، نجم‌الدین محمودزاده، بیتا محمودی، آکو محمودی، پیام محمودی، رحیم محمودی، روناک محمودی، رویا محمودی، زارا محمودی، کمال محمودی، آرام مجیدی، شوان مجیدی، فرهاد مجیدی، پژمان مختاری، مریم مصطفی سلطانی، شهناز مدنی، طوبی مدنی، آمانج مرادی، امید مرادی، روژین مرادی، بهرام مرادی، حیدر مرادی، شیلان مرادی، مهین مرادی، وریا مرادی، سیرانوش مرادیان، صبا مرادی(ژیندا)، فریبا مردوخ، والیه مردوخ، فریبا مردوخ‌پور، بهروز مردوخی، بهمن مردوخی، ایران مروتی، نهرو مستفا، زمان مسعودی، زهرا مسعودی، محمد مشکی، مجید مشیدی، ناصر مصلحتی، علی مطمئن، حسن معارفی پور، فرخ معانی، ریبوار معروفی، مصطفی معماری، شهین معنوی، آذر مقدم، حسین مقدم، رضا مقدم، مهرآفاق مقیمی، محمد امین ملازادگان، رحیم ملکی، مرتضی ملکی، ستار منصوری، کریم منیری، فردین ساعد موچشی، محسن موسوی، اسماعیل مولانی، مهدی مولانی، کمال مولودی، رضا مهاجر، صابر مهدی‌زاده، جمشید مهر، ابوبکر مهربانی، احمد مهربانی، اردشیر مهرداد، محمد حسین مهرزاد، نادر مهرگان، حسین مهینی، شیرین میرزانژاد، حاجی میرزایی، کاوه میرزایی، توفیق میرکی، سعدالاه میکانیلی، ، نوید مینائی، زهره مینه پور، حسین میهنی،

ن

شب‌بو نادری، شوبو نادری، کارو نادری، یدی نادری، بهروز ناصری، شبنم ناصری، سروه ناصری، وریا ناظری، افشین ناظمی، دیانا نامی، شادی نائب، محمد نبوی، شیوا نجفی، مهران نجفی، جمیله ندائی، هاوری نرگسی، سعدیه نسیمی، ناصر نسیمی، هوشیار نصرالهی، حبیب نصوحی، اردشیر نظری، رابید نظری، مرضیه نظری، مجتبی نظری، مجید نعلی، سلمان نعمتی، ویدا نعمتیان، مسعود نقیب، ژیلا نگهدار، مریم نمازی، علی نورالدینی، سنا نورزاده، عباس نورزاد آبکناری، شهین نوروز، دانش نوروزی، شیرکو نوری، مریم نوری، بنفشه نیسانی، احمد نیک آذر، هژیر نینا،

و

هسیم والیا، دانیال وحدانی، پروانه وزیری، ادیب وطن دوست، فرزاد وطن دوست، فرزانه وطن دوست، سهراب وفا، ناهید وفایی، آواره ولات، محمد ولدی، وسیم ولیا، جلال وهابی فر، سهند وهابی‌ فر، جمشید ویسی، لقمان ویسی، نسیم ویسی، چیا ویسیانی،

ه

زهرا هادی، هارو، سعادت هاشمیان، آذرنوش همتی، عبو هورامی، هنگامه هویدا، مارک هیل،

ی

منوچهر یزدانی امیری، مجید یعقوبی‌نژاد، سعید یگانه، بختیار یوسفی، حسام یوسفی، شلیر یوسفی، عزیزیوسفی، لقمان یوسفی، مژگان یوسفی، هوشنگ یونسی،

در تاریخ چهارم آوریل ۲۰۲۳ به روز شده است.

hamayesh2023@gmail.com

هیئت برگزار کننده همایش حمایت از منشور ۲۰ تشکل