افق روشن
www.ofros.com

تاریخ شفاهی جنبش کارگری در صنعت نفت از زبان یداله خسرو شاهی

حزب کمونیست کارگری - حکمتیست