افق روشن
www.ofros.com

!ما کارگران هفت تپه برای فاز سوم اعتصاب آماده ایم


کارگران هفت تپه                                                                                                 شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ آگوست ۲۰۲۰

همکاران، مردم شریف شوش و حومه، اهالی خوزستان، کارگران کشور، همه کسانی که در صف حمایت از کارگر علیه راهزنان بخش خصوصی و کارفرماها هستید... توجه، توجه!
امروز حرف ما کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی به فریادی بلند تبدیل شده است. از نفت و گاز تا پتروشیمی ها، از پرستاران تا رانندگان اتوبوس، از هپکو و آذرآب تا معادن و معلمان... همه جا پرچم علیه خصوصی سازی برافراشته است.
همکاران ما هزار بار گفتند و گلو پاره کردند که کارگران در هفت تپه چه می‌گویند و چه می‌خواهند. ما خوب حرف کارگران عزیز در همه بخش‌های بالا که در اعتراض به خصوصی سازی و شرکت‌های پیمانی به میدان آمدند را می فهیم. ما می‌خواهیم بخش خصوصی از هفت تپه گورش را گم کند و برود تو همان بازار بورس و هر جهنم دره ای که این بیکارگان بی همه چیز جمع می‌شوند و معامله می کنند. ما با کمی دولتی شدن، با نیمه دولتی نیمه خصوصی، با خصوصی سازی خوب، و این حرفهای حقه بازان موافق نیستیم. ما خصوصی سازی نمیخوایم!
همکاران به قدرت اتحادتان باور کنید. اعتصاب ما دارد مثل ساقه های نیشکر به بار می نشیند و قد می کشد و ریشه می دواند. اگر همه حکومت ناچار شد در مقابل نمایندگان و شیران هفت تپه بنشینند و تصمیم گیری کنند و وعده های مختلف بدهند، فقط به خاطر این بود که جانزدیم، نترسیدیم، محکم ایستادیم و متحد بودیم.
اما ما گوش مان از وعده‌های توخالی پر است. مگر پرداخت حقوق کاری که کردیم خیلی مهم است؟ چشم شان دربیاد، چرا دیر پرداختند؟ چرا قانونی برای تخلف کارفرمایان برای این زورگویی علیه کارگر وجود ندارد؟ مگر تمدید دفترچه های بیمه که حق بیمه از حقوق ها کسر شده اما پرداخت نشده، خیلی کار مهمی است؟ مگر تامین اجتماعی و دولت اینها را نمی داند؟ پس چرا ما باید تاوان مریضی و بی درمانی را بدیم و تازه خوشحال باشیم بعد از دو ماه اعتصاب یک حق کوچک و مسلم ما پرداخت شده!
مگر همکاران ما چه گفته بودند که دستگیر و زندان و شکنجه شدند؟ در خیابان با قمه بدستان کارفرما روبرو شدند، منزل شان به گلوله بسته شد و به آتش کشیده شد؟ بخش دولتی پرونده سازی می‌کند و بخش خصوصی ترور می کند! کارگر برای کارفرما و کارچاق کن های پیمانکار و لات و آدمکش ها شده نون دونی! بعد منت سر ما می گذارند که عفو کردیم و سر کار برمی گردانیم. خب بسیار بیجا کردید از اول دست به همین کارها زدید. کسی نبود به شما کله پوک ها بگه آخر چند حقوق اولیه کارگران که این همه جاروجنجال نمی خاد؟
این ما بودیم که فساد اسدبیگی را رو کردیم و آنها را وادار کردیم که محاکمه کنند. حالا رئیس سازمان خصوصی سازی یعنی عامل اجرایی بدبختی بیشتر ما کارگران میگه دست من نیست و قدرت اجرایی ندارم. راست میگه این بدبخت آلت دست. اینها همه شان وردست کارفرمایان هستند. همان ها که اسم شان "کار آفرین" شده!!! دولت حامی کارآفرینان دزد و رشوه‌خوار و مختلس و فاسد که رئیس سازمان خصوصی سازی حتی جرات ندارد چپ به او نگاه کند.
همکاران ما می‌دانند که این سرطان خصوصی سازی و شرکت‌های جعلی و دلال پیمانکاری و بی قانونی، مثل قصابخانه کارگران است که باید جمع شود. ما به این وعده های جلسه های مختلف اعتماد نداریم. بله حتما برای گول زدن و ساکت کردن ما مطالبات را می دهند، اما به اصل کار که می رسند جر می‌زنند و اینجا معلوم می‌شود گرگ در لباس میش باز سراغ ما آمده.
پس درست در وقتی که زور داریم، درست در وقتی که صدای نفی خصوصی سازی همه جا در استان‌ها و شهرها بلند است، ما کوتاه نمی آییم. هفت تپه اگر قرار است آرام شود، باید دندان لق و گندیده یعنی بخش خصوصی برود و گورش را گم کند. شرکت بشه دولتی. هفت تپه مجددا به وزارت کشاورزی واگذار شود. ما به دولت هم اعتماد نداریم. دولتی ها کارنامه شان از خصوصی ها بهتر نیست، برای همین می‌گوییم با نظارت کامل کارگران. اما اگر این تصمیم این هفته تا چهارشنبه گرفته نشود، منتظر دور جدید اعتصاب باشید.
ما خودمان را برای فاز سوم اعتصاب آماده میکنیم. این توبمیری دیگر از آن توبمیری ها نیست. خوزستان را به حرکت درمیاره. همکاران اعتصاب کننده در شهرها و صنایع مختلف، جان ما با شماست و شما هم صدای ما باشید. درد همه ما یکی است. این فراخوان ما را به طرفداران هفت تپه پایتخت اعتصاب جهان برسانید.

پیام کارگران اعتصابی هفت تپه