افق روشن
www.ofros.com

:نامه سرگشاده به اتحادیه ها و... در همبستگی با جنبش کارگری ایران

!از تجمع اعتراضی در اجلاس ۲۰۲۴ سازمان جهانی کار پشتیبانی کنید

مجموعه                                                                                                                               سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰٣ - ۲۱ مه ۲۰۲۴


اعتراض به حضور شوراهای اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار

امسال اجلاس سالانه سازمان جهانی کار روز هفتم ژوئن برگزار میشود. چند دهه است که فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستها از فرصت برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار استفاده می کنند تا سرکوب جنبش کارگری ایران، بی حقوقی کارگران ایران از جمله فقدان حق تشکل و اعتصاب کارگران را به گوش دیگر تشکلهای کارگری برسانند. اهمیت اعتراض به سازمان جهانی کار برای جنبش کارگری ایران وجود میثاق حق تشکل و اعتصاب است. طبقه کارگر ایران فاقد حق تشکل است و شوراهای اسلامی که در اجلاسهای سازمان جهانی کار شرکت می کنند عوامل جمهوری اسلامی هستند و نه نمایندگان واقعی کارگران ایران. از این نظر جنبش کارگری ایران فقط با عوامل رژیم اسلامی روبرو نیست. در این سالها جریانات دیگری هم کوشیده اند با ارتزاق از اختناق حاکم بر ایران، خود را نماینده کارگران ایران جا بزنند. آخرین نمونه آن کنفدراسیون کار است که در ۲۳ فوریه امسال توسط بنیاد هانریش ایبرت، حزب سوسیال دمکرات آلمان و “دی جی بی” و با جلو انداختن چند نفر ایجاد شده است.

قانون کار جمهوری اسلامی حق اعتصاب را برای طبقه کارگر ایران برسمیت نمی شناسد. اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط جمهوری اسلامی سرکوب می شود و فعالین و سازمان دهندگان آن اخراج، دستگیر و شکنجه و زندانی میشوند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن پشتیبانی از فراخوان نهادهای همبستگی، در تجمع روز جمعه ۷ ژوئن در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت می کند. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حضور شوراهای اسلامی در اجلاس سالانه سازمان جهانی کار، سرکوب جنبش کارگری و فقدان حق تشکل و اعتصاب طبقه کارگر ایران را محکوم میکند و خواهان آزادی فوری فعالین جنبش کارگری و دیگر زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

سی اردیبهشت ۱۴۰۳- نوزده می ۲۰۲۴

امضاها: اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

***********

فراخوان سندیکاهای فرانسوی به تظاهرات ایستاده

در حمایت از سندیکالیست‌ها و معلمان ‌زندانی و در اعتراض به سرکوب ها در ایران

زمان: جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ ساعت ۱۲ صبح الی۱۵ بعد از ظهر

مکان: ژنو - مقابل دفتر سازمان جهانی کار - سازمان ملل

Place des Nations 1202 Genève, Suisse

فراخوان یک گردهمائی برای همبستگی با سندیکالیست ها و معلمان در ایران
به مناسبت کنفرانس بین المللی کار (سازمان جهانی کار)، تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خواند.
بدین وسیله این سازمان ها اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنند، عمدتاً:
- رقم هولناک مجازات اعدام، بیش از شصت اعدام فقط طی دو هفته آخر ماه آوریل.
- تداوم سرکوب زنان به خاطر عدم رعایت حجاب.
ما هم چنین به حضور افراد هیأت نمایندگی کارگران برای شرکت در کنفرانس بین المللی کار معترض هستیم ،هیأتی که اعضایش توسط حکومت انتخاب می شوند.
جمهوری اسلامی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.
به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است، در واقع در اعلامیه سال ۱۹۹۸ آمده است که « هر دولت عضو سازمان ملزم به رعایت مصوبات و ارتقای آن ها است، صرفنظر از این که کنوانسیون مربوطه را امضا کرده باشد و یا نکرده باشد».
به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری که رسماً عضو نهاد رهبری سازمان جهانی کار است، دولت اش هر روزه مصوبات آن را زیر پا بگذار و خلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند.
از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است: - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ۲۲؛
- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC/ICESCR) ، ماده ۸.
با وجود این، دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متون امضا شده فعالیت می کنند، سرکوب می کند

ما تظاهرات ایستاده ای ترتیب می دهیم برای:

جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ از ساعت ۱۲ صبح در مقابل کاخ ملل در ژنو

- علیه سرکوب همگانی توسط رژیم ایران،
- برای حمایت از زنان و مردان زندانی در ایران، از جمله سندیکالیست های و معلمان،
- و برای آزادی فوری آن ها.

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) - فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) - فرانسه

فدراسیون اتحادیه های کارگری (FSU) - فرانسه

اتحادیه کارگری همبستگی (Solidaires)- فرانسه

اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل (UNSA)- فرانسه

***********

درباره تشکیل کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی هفت ژوئن در ژنو …با علی مبارکی***********

متحدانه و متشکل در تجمع اعتراضی در ٧ ژوئن در ژنو!

امسال نیزاجلاس سالانه "سازمان جهانی کار" مثل همیشه در ماه ژوئن در ژنو برگزار می شود و مثل هرسال، دار و دسته ی وابسته به رژیم به نام "نمایندگان کارگران ایران" به ژنو فرستاده میشوند تا از رژیم سرمایه داری و ضد کارگری جمهوری اسلامی دفاع کنند. در ایران، حکومت،هرگونه اقدام برای برپائی تشکل های مستقل کارگری رابشدت سرکوب می کند. تشکل هایی نظیر "سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه " و ... غیر قانونی اعلام شده اند. فعالین این تشکل ها تحت تعقیب قرار می گیرند. احضار، دستگیر و زندانی می شوند و علیه آنها پرونده سازی صورت می گیرد.هم اکنون فعالین کارگری بیشماری درزندان هستند. حکومت مزدورانی را به عنوان "نمایندگان"کارگران ایران به مجامع بین المللی از جمله سازمان جهانی کار،گسیل می دارد. این اقدامات طبقه حاکمه تعرض آشکاری به حقوق طبقۀ کارگر ایران است.
جمهوری اسلامی نه تنها«قانون کار »خود نوشته را نقض می کند، بلکه آن بخش ازمقاوله نامه های سازمان جهانی کار را که پذیرفته و قاعدتا باید به آنها ملتزم باشد، اجرا نمی کند و ناقض همین حقوق می باشد، وآنها را پایمال می کند.
ما نهادهای چپ و دمکراتیک بدون داشتن هیچ توهمی نسبت به این نهادها،به منظور پشتیبانی از مبارزات طبقه کارگرایران و پژواک صدای اعتراض فعالان کارگری درایران ودر دفاع از حقوق مسلم آنان، همچون هر سال درآکسیونی اعتراضی که درمقابل این سازمان در ژنو برگزار می شود، شرکت می کنیم. ما ازهمه ایرانیان آزادیخواه و مدافع جنبش کارگری می خواهیم تا دراین حرکت اعتراضی متحد وهمبسته در حمایت از کارگران ایران همراه شوند.
نهادهای چپ ودمکراتیک ازجای جای جهان، ضمن پشتیبانی از "کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی در٧ ژوئن در ژنو"
همگان را فرامی خوانیم که متحد دراین تظاهرات در برابر محل اجلاس سازمان جهانی کار شرکت کنیم تا درغیاب نمایندگان واقعی و منتخب کارگران ایران، پژواک صداومدافع خواسته های آنان باشیم. و با اراده ای واحد در کنار هم به طبقه حاکم در ایران اعتراض کنیم.
حضور هرچه گسترده تر نیروهای آزادیخواه و مدافعین جنبش کارگری همراه با حمایت اتحادیه ها و سندیکاها و نیروهای مترقی بین المللی درپشتیبانی از مبارزات کارگران می تواند به تحقق مطالبات و خواسته های کارگران ایران یاری رساند.علاوه بر این همبستگی بین المللی باکارگران ایران را تقویت خواهد کرد!

هیئت هماهنگی نهادهای چپ و دمکراتیک

می ۲۰۲۴ - اردیبهشت ۱۴۰٣

***********

نامه سرگشاده به اتحادیه ها و تشکل های کارگری در همبستگی با جنبش کارگری ایران:

از تجمع اعتراضی در اجلاس ۲۰۲۴ سازمان جهانی کار پشتیبانی کنید!

رژیم اسلامی ایران در طول ۴۵ سال گذشته درحال جنگی مستمر و همه جانبه علیه طبقه کارگر در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. حداقل دستمزد، چند برابر زیر خط فقر قرار دارد و حتی پرداخت منظم دستمزد به یکی از مطالبات کارگران تبدیل شده است. کارگران ایران برای تامین سرپناه و حداقل زندگی برای خانواده‌های خود مجبورند گاه تا سه شغل ناپایدار برای خود دست و پا کنند. دولت ایران قانون کار خود را نیز به شدت زیر پا می گذارد و برای کنوانسیون های سازمان جهانی کار کمترین احترامی قائل نیست. سرکوب و بگیر و ببند کارگران به امری روزمره تبدیل شده است. در تمام این مدت طبقه کارگر در ایران علیرغم همه سرکوب های وحشیانه و محرومیت از حقوق بنیادی کار و حقوق بشر، مقاومت ستایش برانگیزی از خود نشان داده و در نبردی به شدت نا برابر برای کسب حقوق خود مبارزه کرده است.
هر سال صدها کارگر و فعال کارگری در ایران به دلیل استفاده از حقوق اولیه کارگری خود توسط جمهوری اسلامی ایران تهدید، اخراج، دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از فعالان کارگری پشت میله های زندان هستند. چند تشکل مستقل کارگری که تا حدی از هجوم و سرکوب مداوم دولت جان سالم به در برده اند، تحت فشار مداوم و شدید قرار دارند، فعالیت آنها به شدت محدود شده است و بسیاری از بنیان گذاران و اعضای آن ها یا زندانی هستند یا در ترس دائمی از سرکوب حکومتی و بازداشت های طولانی بدون محاکمه بسر می برند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار (ILO) موظف به رعایت کنوانسیون های بنیادی این سازمان، از جمله آزادی تشکل ها و پیمان های دستجمعی است. با این حال، نقض شدید همین کنوانسیون ها، سیاست و رویه معمول رژیم ایران بوده است. رژیم ایران علیرغم داشتن سابقه سرکوب گرانه و خشونت آمیز ضد کارگری در ۴۵ سال گذشته، اما اجازه یافته تا نمایندگان تشکلات وابسته به دولت، مانند «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» را به جای نمایندگان مستقل و واقعی تشکل های کارگری به کنفرانس‌ سالانه سازمان جهانی کار بفرستد. و این در حالی است که هیچ اثر و نشانه‌ای از نظارت سازمان جهانی کار برای احراز مستقل بودن نمایندگان کارگری دیده نمی‌ شود. زننده تر اینکه این افراد نیابتی حتی به عضویت هیئت مدیره و سایر کمیته ها ارتقا می یابند.جمهوری اسلامی ایران همچنین نمایندگان کارفرمایی را نیز خود انتخاب می کند و بنابراین همه نمایندگان ایران، کارگزار و عوامل حکومت اسلامی هستند.
سال‌هاست که تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران تاکید کرده اند که این به اصطلاح «هیئت کارگری ایران» نماینده کارگران ایران نیست و از نهادهای ذیربط سازمان جهانی کار خواسته اند وارد عمل شوند و جلوی این تقلب شرم‌ آور را بگیرند، اما تنها با دیوار ستبر سکوت مواجه شده‌اند. . در سال ٢٠٠۵ در پی شکایتی از دولت ایران مبنی بر نقض حقوق کارگران، پرونده ای در سازمان جهانی کار تشکیل شد. از آن زمان تا کنون هر سال شکایات بیشتری به پرونده ااضافه شده است، اما پس از گذشت نزدیک به ٢٠ سال، سازمان جهانی کار هیچ گام معنادار و موثری برای پاسخگویی به این شکایات افزون شونده بر نداشته است.
یکصد دوازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار بین ٣ تا ١۴ ژوئن ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود. ما در ٧ ژوئن تجمعی در اعتراض به حضور عوامل رژیم جمهوری اسلامی که تحت عنوان «نمایندگان کارگری ایران» در این کنفرانس حضور می یابند برگزار خواهیم کرد و همزمان خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری زندانی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران و به رسمیت شناختن حق مسلم کارگران ایران در ایجاد تشکل ها ی مستقل کارگری و پیمان های دستجمعی خواهیم بود.
ما همراه با تشکل‌های کارگری و کارگران زندانی در ایران، از تشکل‌های کارگری در سراسر جهان می ‌خواهیم که در همبستگی با نمایندگان واقعی کارگران ایران از مبارزات آنان حمایت کنند و صدور احکام خودسرانه و طولانی مدت زندان علیه آنها به خاطر اینکه حقوق اولیه کارگری خود را در خواست کرده اند - حقوقی که در بسیاری ازنقاط جهان به رسمیت شناخته شده - محکوم نمایند. ما از شما می خواهیم که از تجمع ما پشتیبانی کنید. شما می توانید : الف) نام تشکیلات خود را به لیست حمایت کنندگان اضافه کنید، ب) پیام حمایت خود را برای ما بفرستید تا در تجمع خوانده شود، ج) نماینده خود را معرفی کنید تا به طور کوتاه در تجمع ما در ٧ ژوئن ۲۰۲۴ سخنرانی کند. خوشحال خواهیم شده که اگر بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.

با اتحاد و همبستگی

کمیته سراسری برگزاری تجمع اعتراضی ٧ ژوئن در ژنو

genvilogenv@gmail.com