افق روشن
www.ofros.com

فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس


مشترک                                                                                                          چهارشنبه ٨ آذر ۱۳۹٦ - ۲۹ نوامبر۲۰۱٧

فراخوان شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس

زمان: جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱٧، ساعت ۱۹

مکان: 75 Boulevard Vincent Auriol-Paris 13, Metro: chevaleret

برای همبستگی با کارگران زندانی و دربند،

 برای آزادی کارگران در بند،

برای پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران

جمعه هشتم دسامبر ۲۰۱٧، ساعت ۱۹

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- پاریس

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

انجمن کردهای مقیم فرانسه

هشتم آذرماه ١٣٩٦