افق روشن
www.ofros.com

فراخوان - هفته همبستگی ۲۰ تا ۲۷ اکتبر


شورای نمایندگان نیروهای چپ و کمونیست                                                                    جمعه ۲١ مهر ١٣٩١

فراخوان

هفته همبستگی ۲۰ تا ۲۷ اکتبر

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری!

علیرغم اعتراضات گسترده درسطح بین المللی و در ایران برای آزادی فعالین کارگری در بند، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همچنان شمارزیادی ازفعالین و چهره های شناخته شده جنبش کارگری ایران را در اسارتگاه های قرون وسطایی خود حبس کرده است. این انسان های شریف و آزاده فقط به خاطر دفاع از حقوق خود، دستگیر و تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفته اند. اکنون رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران در وضعیت بسیار وخیم جسمی بدون امکان دریافت خدمات پزشکی در زندان بسر می برد. شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری،مهدی فراحی شاندیز، و دیگر فعالان جنبش کارگری همچنان در زندان های ضد بشری جمهوری اسلامی هستند. پدرام نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی که قبلا با قرار وثیقه سنگین آزاد شده بود را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. ريحانه انصاری، علیرضا عسگری، فعالان کارگری و عضو کمیته هماهنگی و جليل محمدی را به یک سال حبس تعلیقی (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنیتی) محکوم شدند.همچنین عادله چراغی ،همسرعلیرضا عسکری بعد ازآزادی ایشان درمحل کارگاه خیاطی اش دستگیرودربازداشت بسرمی برد.شریف ساعد پناه ومظفرصالح نیا ازاعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که با قراروثیقه آزاد شده بودند دوباره به دادگاه احضار شدند. رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر فعالین جنبش کارگری، فعالین دیگر عرصه های مختلف اجتماعی را نیز تحت پیگرد قرارمیدهد. فریبرزرئیس دانا، اقتصاددان، عضوهیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و از یاران کانون مدافعان حقوق کارگرهمچنان درزندان بسرمی برد. رژیم اسلامی در هفته های اخیر ده ها تن از فعالین دفاع از حقوق کودک، حقوق زنان و فعالین جنبش دانشجویی را احضار و یا روانه زندان کرده است.
مبارزات کارگران ایران برای دریافت حقوق معوقه خود و همچنین برای افزایش دستمزدهایشان در شرایط فلاکت باراقتصادی، دراشکال مختلف ومتنوع درجریان بوده است، اما دردوراخیربه شکلی سراسری با طوماری بیش از ۲۰ هزارامضاء، رژیم سرمایه داری را تحت فشارقرارداده است وهمه وابستگان رژیم از قبیل "خانه کارگر"،"کمسیون کارگری مجلس" رژیم را، به صرافت راه حل انداخته است. کارگران مستقل غیردولتی در طومارهای اعتراضی شان، دولت و کارفرمایان را تهدید کرده اند که اگر این بار خواست هایشان بی جواب بماند، اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد.
این تحولات در شرایطی صورت می گیرد که از یک سو بحران اقتصادی، چپاول ثروت مردم توسط حکومت و آقازادگان .... و تحریم های بین المللی زندگی کارگران و اکثریت مردم ایران را هر روز وخیم ترازروز قبل می کند. مضافا تعمیق بحران اقتصادی، اعلام ورشکستگی و خوابیدن تولید در بخشهای وسیعی از موسسات تولیدی و صنعتی موج گسترده ای از بیکارسازی مزد و حقوق بگیران را درشش ماه گذشته موجب گشته است. ازسوی دیگر بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی حتی نفس کشیدن را هم برمردم نا ممکن کرده است، برای کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان ایران راهی جز مبارزه برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ودگرگونی زندگیشان باقی نمانده است، ضرورت به عقب راندن ماشین سرکوب رژیم، از همه ما، افراد، جمعیت ها، نهادها، احزاب، سازمان ها ودیگر تشکلات کارگری، چپ، سوسیالیستی و کمونیستی می خواهد که متحدانه تر وارد عمل شویم.
ما درهمین راستا، همه احزاب، سازمان ها، نهادها و فعالین جنبش کارگری، کمونیستی، چپ و انقلابی ایران را برای برپائی یک کارزار بین المللی در دفاع از مطالبات بی پاسخ ماندۀ کارگران، به نشانه همبستگی با جنبش کارگری ایران، برای آزادی فوری وبدون قید و شرط فعالین کارگری ودیگر زندانیان سیاسی فرا میخوانیم و دست خود را برای همکاری بسوی همه پیش می آوریم.
به این وسیله ازهمه این نیروها درخواست می کنیم که بعد ازانجام یک کمپین سیاسی و تبلیغاتی گسترده درافشای ماهیت ضد مردمی وضد کارگری جمهوری اسلامی و برای جلب حمایت بین المللی ازجنبش کارگری ایران، ازهم اکنون در تدارک هفته همبستگی با جنبش کارگری فعالانه شرکت کنند و این هفته را که از روز شنبه ۲۰ اکتبر شروع می شود، با برپائی آکسیون در سراسر جهان برای آزادی فوری وبدون قید و شرط کارگران زندانی ودفاع ازافزایش دستمزد کارگران بااتحاد درروز شبه ٢٧ اکتبر با پيروزى به پايان رسانيم.

کارگران در بند و کلیۀ زندانیان سیاسی آزاد باید گردند!

زنده باد همبستگی بین المللی با جنبش کارگری ایران!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی و سوسیالیسم!

امضا کنندگان: به ترتیب حروف الفبا:
اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور - اتحاد فداییان کمونیست - پیوند در خدمت کمو نیستهای ایران - جمعی از چپ های کلن - آلمان - حزب رنجبران ایران - حزب کمونیست ایران - سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) کمیته مرکزی - سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)- هیئت اجرایی - شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران- تورنتو، کانادا (ناظر) - شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران - کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ - کمیته بین المللی برای حمایت زندانیان سیاسی ایران (ناظر) - کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت) - کمیته یادمان کشتار سیاسی دهه ۶۰ در ایران - مونترال نشست زنان چپ و کمونیست - نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان - هسته اقلیت

سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ اکتبر ۲۰۱۲