افق روشن
www.ofros.com

گزارش از تحصن برای حمایت از جعفر عظیم زاده و همه کارگران و زندانیان سیاسی

ساکت نمانیم، جان جعفر و اعتصاب کنندگان در زندانها در خطر است

شورای حمایت ... ـ استکهلم                                                                                    شنبه ١۲ تیر ۱۳۹۵ - ۲ ژوئیه ۲۰۱٦

گزارش از تحصن برای حمایت از جعفر عظیم زاده وهمه کارگران و زندانیان سیاسی

بدنبال دهها پیکت در میدان مرکزی استکهلم و تحصن کوتاهی در امنستی و دریافت جواب از آنها همراه با اعلام اعتصاب غذای دو روزه صدها تن از کارگران و آزادیخواهان در دفاع از جعفر عظیم زاده شورا در استکهلم در هماهنگی با اعتصابیون تحصن سه روزه ای را در میدان شهر استکهلم اعلام نمود. همزمان با پایان اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده تحصن ما در میدان مرکزی شهر با سرود انترناسیونال پایان یافت . شادی از این خبر خوش برای ما که از آغاز ماه ژوئن با برگزاری پیکتها ومراجعه به نهادهای مربوطه وضعیت اعتصاب غذای جعفر و رفقایش را در زندان دنبال میکردیم وصف ناپذیر است. وقتی چند تن از دوستان سرگرم پخش اعلامیه و توضیح مسئله به رهگذاران بودند و عده ای با تلفن سرگرم توضیح به رفقایی بودند که به کار ضرب الاجلی و بدون تبلیغات و خبر رسانی قبلی به ما انتقاد داشتند و عده ای تازه شنیده بودند وعده ای تازه از سرکار آمده بودند و داشتند خود را برای شب تاصبح آماده میکردند و کسانی از ما رفته بودند برای شب وسائل خود را بیاورند، دقیقا در چنین وضعی بودیم که یکی از رفقا فریاد یا شاید باید گفت نعره زد که «آزادشد»
و ما که نگران خبرهای بد بودیم با ناباوری سوال پیچش کردیم و او سند آورد تا همه مجاب شدند. صحنه جان میداد برای یک رقص کردی و آگاهانه کسی فعلا نمیخواست این آزادی ولحظه را آنالیز کند. کمتر تظاهرات و اعتراضی است که با شادی زیاد تمام شده باشد. برای یک لحظه کسی نمی خواست بگوید که ایکاش آزادی واقعا آزادی بود. لحطه ای که دیر نپایید وصحنه عوض شد. تکلیف آزادی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی چه میشود؟ چنین است معنای شادی در سرزمین ما . سرزمینی که حتی شادترین ترانه اش به اندوه آغشته است.
یک قرارداد ناگفته و نانوشته اما برای بقا مارا کمک میکند تا قدر شاددیهای کوچک را بدانیم و براستی رهایی جعفر از مرگ شادی کمی نمی طلبید. رفیقی با چای و قهوه آمد و ما با جشن کوچکی با پخش سرود انترناسیونال تحصن را پایان دادیم.

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه ـ استکهلم

www.Shora.se
shoraye1@gmail.com

*****************

ساکت نمانیم، جان جعفر واعتصاب کنندگان در زندانها در خطر است

با هرچه که در امکان داریم به اعتراض برخیزیم ، وقت تنگ است

در اماکن عمومی ظاهرشویم ودر دفاع ازمطالبات کارگران وآزادیخواهان وعلیه جنایات جمهوری اسلامی اقدام کنیم.
شورا در استکهلم در همراهی با تمام کسانی که به حمایت از جعفر عظیم زاده وهمه زندانیان سیاسی که در اعتصاب به سر می برند در میدان مرکزی شهر استکهلم تحصن میکند. ساکت نمانیم هر چند کوچک هیچ اعتراضی بیهوده نیست. از ساعت١ بعد از ظهر امروز پنجشنبه ٣٠ ژوئن تا شنبه دوم جولای وهمزمان با صف حمایت کنندگان در ایران تحصن مانیز ادامه خواهد داشت. تحصن ستادی است که میتوان از آنجا با جامعه سوئد ارتباط گرفت ورسانه ها را به عرصه کشاند.

کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم