افق روشن
www.ofros.com

اقدام علیه مجازات اعدام

مخالفت با اعدام کافی نیست باید فعالانه برعلیه این جنایت مبارزه کرد

شورای حمایت...- استکهلم                                                                                      دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰


گزارش تظاهرات ۱۰ اکتبر، روز جهانی علیه اعدام

تظاهرات به دعوت شورای استکهلم و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست به همراه نیروهای آزادیخواه کمونیست و مستقل با تجمع در میدان مدبوریار پلاتسن استکهلم شروع شد همراه با سخنرانی و شعار دهی عمدتا به زبان سوئدی وگاها فارسی و با راهپیمائی ادامه یافت.
شعارها:‌ اعدام ها در ایران باید متوقف گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. به طور کلی بر علیه اعدام و شکنجه و زندان و ضرورت همبستگی بین المللی در حمایت از مبارزات آزادیخواهانه در ایران شعار داده می شد.
پلاکاردها و بنر ها : از چهل سال کشتار جمهوری اسلامی، از کشتار آبان ۹۸، از به اسارت کشیدن و اعدام معترضین و هشدار اعدام های بیشتر سخن می گفت و بر ضرورت مبارزه فعال بر علیه اعدام، علیه جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزات کارگران و تهیدستان سخن می گفت.
سخنرانی به زبان سوئدی که در طول تجمع و راهپیمايی پخش میشد: هم مضمون پلاکارد ها را در خود داشت و هم با توضیح بیشتر، از نوید افکاری و دیگر جان باخته گانمان در این دوران ، از مبارزات کارگران هفت تپه، دانشجویان، زنان و….. سخن می گفت و بر ضرورت پشتیبانی از مبارزات بر علیه جمهوری اسلامی تاکید می کرد.

زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسیالیسم

شورا ــ استکهلم

**********

اقدام علیه مجازات اعدام

اعدام مقوله ای دائمی در حیات جمهوری اسلامی بوده است . شکنجه واعدام وزندان بعنوان کلید حل مسائل بیش از چهل سال است ادامه دارد. قتل عامی مداوم که در دهه شصت وکشتار ۶۷ به اوج خود رسید. این بدان معنا است که برای مردم کارگر وزحمتکش وآزادیخواه ایران مبارزه با این جنایت دولتی بی وقفه ضرورت داشته است.هزاران خانواده در پی این فجایع از هم پاشیده وبرای همیشه بازماندگان دچار نا امنی ومصائب اجتماعی شده اند. هدف رژیم ازاین قتلها سرکوب وارعاب معترضین وهر گونه آزادیخواهی است. پس از چهل سال هنوز نمی دانند که اعدام وشکنجه وزندان قادر نیست آنها را از تیررس قیام های توده ای برهاند . تعداد کسانی که درسکوت اعدام شدند وحتی نامشان رسانه ای نشد بیشمار است. مردم هنوز داغدار اعدامهای اخیر از جمله نوید افکاری و دیگران هستند در حالیکه دهها نفر در لیست اعدام قریب الوقوع قرار دارند . سابقه تاریخی این اقدام غیر انسانی وعواقب شوم آن برای جامعه، هر فعال سیاسی را ملزم میکند که مبارزه علیه این قتل عمد را در دستور کار خود قرار دهد. جنبش های اجتماعی باید در سرلوحه خواست های خود لغو بدون قید وشرط مجازات اعدام را قرار داده باشند. تحت هیچ عنوانی نباید اعدام صورت گیرد. اگر حتی جمهوری اسلامی ابعاد جنایتکارانه وسرکوبگر دیگری هم نمیداشت تنها به خاطر این کشتار ها باید سرنگون می شد.
مخالفت با اعدام کافی نیست باید فعالانه برعلیه این جنایت مبارزه کرد. شورای استکهلم همراه احزاب وسازمانها ونیروهای چپ وآزادیخواه ، بمناسبت روز ۱۰ اکتبر همزمان با اقدامات سراسری علیه اعدام به خیابان می آید. مبارزه علیه اعدام باید با ریشه های اجتماعی این عمل شنیع درگیر شود . ما همراه با خواست کارگران ومردم زحمتکش جمهوری سرمایه داری اسلامی را منشا این جنایات می شناسیم وبرای برقراری آزادیهای بی قید وشرط سیاسی ولغو مجازات اعدام وبرپایی دولتی کارگری وشورایی مبارزه میکنیم

روز شنبه ۱۰ اکتبر ساعت ۱۵ در مدبوریارپلاتسن همراه با نیروهای چپ و کمونیست اجتماع میکنیم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

ترور شکنجه اعدام ملغا باید گردد

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ٢٠۱٠٠٢

**********

گزارش دو روز تظاهرات در استکهلم، بر علیه جمهوری اسلامی و در اعتراض به اعدام

تظاهرات در روز چهارشنبه ۱۶ سپتامبر با شرکت افراد، نیروها و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست و آزادیخواه در مرکز شهر استکهلم برگزار شد، بعد از تجمع و پخش ترانه سرود و شنیدن چند سخنرانی از سازمان ها و احزاب ایرانی و سوئدی با راهپیمايی همراه با پلاکارد ها، شعار ها و پخش مطلبی از بلندگو در افشاء رژیم قاتل جمهوری اسلامی و ضرورت حمایت انترناسیونالیستی از مبارزات کارگران و آزادیخواهان ایران به تظاهراتمان ادامه دادیم. بخشی از این تظاهرات را در لینک زیر می توانید مشاهده کنید:

تظاهرات ۱۸ سپتامبر
در ادامه اعتراض علیه اعدام و قتل عمد هزاران زندانی و تازه ترینش قتل نوید افکاری روز جمعه ۱۸سپتامبر جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم تظاهراتی برگزار کردیم لینک تظاهرات مقابل سفارت جمهوری اسلامی استکهلم:

شورا ـ استکهلم

سپتامبر ۲۰۲۰

**********

علیه اعدام و قتل عمد نوید افکاری

همراه با تشکل ها و افراد کمونیست و آزادیخواه روز چهارشنبه ۱٦ سپتامبر ساعت ۱۷

درمیدان سرگل اعتراضات خود را آغاز میکنیم و روزهای بعد جلوی سفارت ادامه میدهیم

جمهوری اسلامی را با اقدامات مشترک باید عقب نشاند و برای سرنگونی اش توسط

کارگران و زحمتکشان از هیچ تلاشی فروگذار نکرد.

اعدام شکنجه زندان ملغا باید گردد ـ زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد جمهوری سرمایه داری اسلامی

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم - سپتامبر ۲۰٢٠

**********

گزارش تظاهرات در دفاع از کارگران هفت تپه وعلیه اعدام ها

گزارش تظاهرات ۵ سپتامبر در دفاع از کارگران هفت تپه وعلیه اعدام ها. با یاد هزاران نفر که در دهه شصت قتل عام شدند
شورای استکهلم همزمان با اعتراضات سراسری در کشورهای مختلف و همراه با احزاب و سازمان ها و نیروهای چپ و کمونیست این تظاهرات را برگزار کرد. لینک تظاهرات در یوتیوب:

*********

*********

*********

*********