افق روشن
www.ofros.com

در دفاع از مبارزات کارگران در ایران

و خواسته های اعتصاب طولانی کارگران هفت تپه

شورای حمایت...- استکهلم                                                                               سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ آگوست ۲۰۲۰

*********

*********