افق روشن
www.ofros.com

گزارش تظاهرات مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم

!تعیین تکلیف نھایی کف خیابان است

شورا ـ استکهلم                                                                                                                                جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰ - ٢۵ ژوئن ۲۰۲۱


گزارش تظاهرات مقابل سفارت ننگین جمهوری اسلامی در استکهلم

روز جمعه ۱۸ یونی، تظاهرات وسیعی با فراخوان شورای استکهلم و احزاب و سازمان های چپ و کمونیست و نیروهای مستقل چپ و آزادیخواه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی و بر علیه نمایش کثیف انتخابات برگزار شد.
پلاکارد ها و باندرول ها و شعار های این تظاهرات بر ضرورت سرنگونی این رژیم و در دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان، زنان و تهیدستان، آزادی بی قید و وثیقه کارکران و زندانیان سیاسی و همچنین بر شعار زنده باد آزادی و زنده باد سوسیالیسم و نه شاه میخواهیم، نه ملا، قدرت به دست شورا و….تاکید می کرد.
تعداد معدود کسانی که برای رآی دادن به لانه جاسوسی رژیم مراجعه میکردند در مقابل تعداد کثیر معترضین به طور محسوسی به چشم میامد. دو نکته در رابطه با تظاهرات این روز مشخص بود.
برخورد سازمان یافته پلیس سوئد به تظاهرات معترضین به نمایش انتخابات رژیم جمهوری اسلامی در استکهلم. در خبری که در یکی از روزنامه های پرتیراژ سوئد، افتون بلادت در این روز منتشر شد، پلیس از ترس معترصین، منظقه بزرگی در ناحیه ای که سفارت در آن قرار دارد را با نصب دوربین های متعدد و موقت و از طریق پهباد تحت کنترل قرار داده بود. به اتوبوسهای نقلیه عمومی که به سمت سفارت جمهوری اسلامی همزمان با ساعت شروع تظاهرات حرکت میکردند دستور داده بود که به محل نروند. به همین دلیل این اتوبوسها، دسته های جمعیتی را چند کیلومتر دورتر در خیابانهای فرعی پیاده میکردند تا از رسیدن آنها به تظاهرات جلوی سفارت جلوگیری کنند. پلیس با تمام تجهیزات حاضر شده و علاوه بر تعدادی ازفعالین با دستگیری گردانندگان برنامه موجب اخلال در سازماندهی و برنامه ریزی تظاهرات شدند. این تهاجم و لغو پیش از موعد مقرر تظاهرات به بهانه افزایش جمعیت و عبور از حد مجاز موارد غیر منتظره ای بودند که در نظم تظاهرات اخلال ایجاد کرد. از جمله دستگیر شدگان: معصومه ، زهره ، مهرنوش شفیعی، بابک، حسین مقدم، لیلی قرایی وسیامک بهاری و... بودند که در فاصله دوری از تظاهرات رها شدند.
مسئله دیگر سلطنت طلبانی بودند که قبل از ما تظاهرات داشتند، وقت تظاهراتشان یک ساعت قبل از ما تمام شده بود. بگفته پلیس بیست نفر بودند. این تعداد با پرچم های بلند، هر نفر چند پرچم و شعار جاوید شاه قصد ترک محل را نداشتند. برای جلوگیری از برخورد به آنها مرتبا تذکر داده شد که در گوشه معینی بایستند . متاسفانه در تمام طول تظاهرات از یکسو پلیس و از سوی دیگر این تعداد بودند که نقش حزب اله را بعهده داشتند و سعی داشتند پرچم های شان را در مقابل دوربین روی سر دیگران بگیرند. این افراد همچون گذشته علیرغم کینه و نفرت شان از کمونیسم و چپ علاقه مخصوصی به حضور در تظاهرات چپ دارند و مصادره این اعتراضات را از طریق مونتاژ فیلم و کمک رسانه های بورژوازی وظیفه خود قرار داده اند. در طی چند سال گذشته بارها بخاطر این رفتار تجاوزگرانه به حقوق دیگران به آنها تذکر داده شده و حتی بیرون رانده شده اند ولی تجاوز به حقوق دیگران و مصادره و به نام خود کردن تلاش انسان های دیگر برخاسته از همان اصلی است که ستون فقرات دیدگاهشان را بر می سازد. نیروهای بورژوازی همانگونه که در عرصه اقتصادی با استثمار از ثمره کار انسانها سود می برند در عرصه سیاسی هم از جنبش ها و تلاش های مبارزاتی آویزانند، برای تصاحب انها، چه رهبران خود خوانده یا خرده پادوهای پادشاهی باشند و چه رئیسی جلاد و « بسیج عدالت خواه » و …همه از یک جنس اند.
اگر چه اداره تظاهراتی با این حد از فشار درونی و بیرونی کار سختی بود با اینهمه تظاهراتی بزرگ و در خور این نمایش کثیف انتخاباتی برگزار گردید . استکهلم مثل همیشه رادیکال و صدای بلند کارگران و زحمتکشان در سوئد بود. شورای استکهلم دست همه فعالین شهر و آزادیخواهانی که در این تظاهرات در کنار هم بودیم و به پیشبرد اهداف این تظاهرات یاری رساندید را به گرمی می فشارد.

نابود باد جمهوری سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورا- استکهلم ۲۱ یونی ۲۰۲۱

*************

نه به «انتخاب» قاتلین و جنایت کاران!*************

تعیین تکلیف نھایی کف خیابان است!

اینک آخرین توهمات نسبت به شرکت درانتخابات های فرمایشی رژیم فرو ریخته است . جنبش آزادیخواهی چندیست با انتخاب کف خیابان معادله را عوض کرده است. با شعار« اصلاح طلب ، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا» توپ را بزمین حکومت انداخته اند.معنای استیصال رژیم را باید در تحولات در پایین جامعه و مردمان کارگر وزحمتکشی که خیزش های انقلابی دی و آبان را رقم زدند وموج عظیم اعتصابات بی سابقه کارگران وزنان ودانشجویان وبازنشستگان و..جستجو کرد وشکاف عظیم در بالا نتایج مستقیم این اعتراضات است .شکافی که دایره مانور رژیم را به حداقل رساند.پیش از آنکه شورای نگهبان اصلاح طلبان را رد صلاحیت کند این مردم کف خیابان بودند که کلیت رژیم را با همه جناحهایش افشا نمودند و به بازی بد وبدتر خاتمه دادند.شورای نگهبان در واقع به اصلاح طلبان امکان حیاتی دوباره بخشید تا بتوانند در هیئت اپوزیسیون ظاهر شوند . اینک رژیم با قوای سرکوبش تنها مانده است ! درکف خیابان مردم نه تنها بر هرگونه توهم نسبت به مهره های تا کنونی وبرپایی انتخابات نمایشی مهر بطلان زده شده بلکه با طرح اداره شورایی از جانب کارگران زمینه های سیستم نوینی مبتنی بر اداره جامعه از پایین ورد پارلمانتاریسم و نمایندگان تام الاختیاروغیر پاسخگو مهیا میشود. در کف خیابان همه چیز گواه بر آنست که جمهوری اسلامی باید برود.حکومت اینرا بخوبی دریافته وتنها حربه اش ارعاب وسرکوب را از هم اکنون برخ میکشد . این ایده ابلهانه که گویا میتوان از طریق مصادره شعار های مردم کارگر وزحمتکش چند صباحی دیگر به عمر خود افزود وترفند بهمن ۵٧ را تکرار نمود در کنار سرکوب عریان از سوی رژیم وارگانهای اطلاعاتی اش بکار گرفته شده است. با آتش به اختیار ها وافسران جنگ نرم وسپس دانشجویان وبسیج عدالتخواه آغاز کردند واینک برخی مهره های انتخاباتی به آن دامن میزنند . هر کس که مختصر اطلاعاتی از سیاست اقتصا دی ونئولیبرالیسم بعنوان سیاست اقتصادی و مورد تایید رژیم ومهره های مدعی عدالت داشته باشد می داند که با سیستم سرمایه داری در ایران نمی توان سخنی از عدالت وحتی آزادی بمیان آورد. چگونه ممکن است کارگر ارزان و زندگانی چندین برابر زیر خط فقر را با عدالت جفت وجور کرد ومجبور نشد از گارد ویژه برای خاموش کردن کارگران وزحمتکشان استفاده ننمود و تشکل هایشان را نابود نکرد ؟ طبقه کارگر ایران در چنان سطحی از آگاهی است که نمی توان فریبش داد. لذا رژیم سرکوب عریان را برگزیده است. بهمین دلیل کارگران چاره ای جز سرنگونی این حکومت در مقابل خود ندارند. انتخابات به خیابان منتقل شده است وتعیین تکلیف آنجا صورت میگیرد. شورای استکهلم، همراه با احزاب، سازمان ها و نیروهای ازادیخواه، علیه نمایش انتخابات ، تظاهرات برگزار می کند.

جمعه ۱۸ یونی از ساعت ۱ بعداز ظهر، مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی در استکهلم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی     زنده با سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم ۷ یونی ۲۰۲۱

www.shora.se     shoraye1@gmail.com     Mobil:0728379451